Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2308
Title: Güvenli havayolu sağlanmasında Klasik LMA, Proseal LMA ve Cobra PLA'nın karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the 'Classic LMA', 'Proseal LMA' and 'Cobra PLA' for maintaining airway safety
Authors: Bilgin, Hülya
Gülhan, Nevra
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Genel anestezi
Laringeal maske
Etkin ventilasyon
Yan etkiler
General anaesthesia
Laryngeal mask airway
Adequate ventilation
Adverse effects
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülhan, N. (2008). Güvenli havayolu sağlanmasında Klasik LMA, Proseal LMA ve Cobra PLA'nın karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Çalışmamızda 3 supraglottik havayolu aracını; klasik laringeal maske (LMA), proseal LMA ve cobra perilaringeal havayolunu (PLA) yerleştirme zamanı ve başarı oranı, etkin ventilasyon sağlama, hemodinamik değişkenler ve postoperatif komplikasyonlar açısından karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı sonrasında, elektif cerrahi geçirecek ASA I-II, 90 hasta çalışmaya alındı. Hastalar rastgele klasik LMA, proseal LMA ve cobra PLA olmak üzere üç gruba ayrıldı. Anestezi indüksiyonu propofol (2.5 mg/kg i.v.), fentanil (2 µg/kg i.v.) ve vekuronyum bromür (0.6 mg/kg i.v.) ile sağlandı. Anestezi idamesinde %50 O2+N2O ve %2 sevofluran kullanıldı. Hemodinamik veriler operasyon boyunca kaydedildi. Havayolu araçlarının yerleştirme ve ventilasyon özellikleri, anestezistin memnuniyeti ve postoperatif komplikasyonlar kaydedildi. İstatistiksel analiz için veriler bağımlı örneklem t-testi, Pearson ki-kare testi veya Fisher’in kesin ki-kare testi ile karşılaştırıldı. p< 0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Yerleştirme süreleri klasik LMA, proseal LMA ve cobra PLA için sırasıyla 28.9 sn, 33.14 sn ve 32.25 sn idi. Klasik LMA diğer 2 grupla karşılaştırıldığında yerleştirme zamanı daha kısaydı (p<0.001). Toplam başarılı yerleştirme oranları klasik LMA için %100, proseal LMA için %93 ve cobra PLA için %90 olarak saptandı. Anestezist memnuniyeti yönünden cobra PLA diğer 2 grupla karşılaştırıldığında memnuniyet daha kötü olarak saptandı (p<0.05). Hemodinamik veriler, etkin ventilasyon özellikleri, postoperatif yan etkiler açısından 3 grup karşılaştırıldığında da istatistiksel anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Sonuç : Her 3 havayolu aracının genel anestezi uygulanan hastalarda yeterli havayolu sağlamada etkili olduğu gözükmektedir. Proseal LMA ve cobra PLA anestezi uygulanmış hastalarda güvenli ve etkili havayolu sağlamada klasik LMA’ya alternatif olarak kullanılabilir.
Aim: In our study we aim to compare the insertion time and success rate, adequacy and sealing quality, postoperative airway complications and haemodynamic variables of three supraglottic airway devices; classic LMA (LMA), proseal LMA and the cobra perilaryngeal airway (PLA). Material and Methods: After obtaining ethics committee approval, ninety patients (ASA I-II) scheduled for elective surgery were randomized to receive a classic LMA, proseal LMA or cobra PLA. All patients received a standardized induction with propofol (2.5 mg/kg i.v.), fentanil (2 µg/kg i.v.) and vecuronium bromide (0.6 mg/kg i.v.). %50 O2+N2O ve %2 sevoflurane was used for anaesthesia maintenance. Haemodynamic measurements were recorded during surgery. Insertion and ventilation characterictics of airway devices, opinion of anesthesiologist and postoperative complications were also evaluated. Data were compared with unpaired t-tests, chi-square tests or Fisher’s Exact tests; value p< 0.05 was considered statistically significant. Results: Insertion times were 28.9 sn, 33.14 sn and 32.25 sn for classic LMA, proseal LMA and cobra PLA. Total insertion time was shorter with classic LMA when compared with the other 2 groups (p<0.001). Successful insertion rates were %100 for the classic LMA, %93 for proseal LMA and % 90 for cobra PLA. The opinion of the anaesthesiologist about the devices is worse with cobra PLA when compared with the other 2 groups (P<0.05). There were no significant differences between the groups in haemodynamic measurements, adequate ventilation parameters, postoperative adverse events (p>0.05). Conclusion: Each 3 airway devices appeared to be effective in establishing an adequate airway in patients underwent general anaesthesia. Proseal LMA and cobra PLA can be used as an alternative to classic LMA to establish a safe and effective airway in anaesthetized patients.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2308
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289275.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons