Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/23078
Title: Esansiyel hipertansiyonlu olgularda angiotensin konverting enzim (ACE) inhibitörü, kalsiyum kanal blokeri kombinasyonunun ACE inhibitörü, hidroklorotiyazid kombinasyonu ile karşılaştırtlması
Other Titles: The comparison of angiatensin converting enzyme (ACE) lnhibitor and calcium channel bloeker combination with ACE lnhibitor and hydrochlorothiazide combination on cases with essential hypertension
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Romatoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
Güllülü, Mustafa
Ersoy, Alpaslan
Güllülü, Sümeyye
Dilek, Kamil
Yavuz, Mahmut
Karakoç, Yüksel
Ediz, Bülent
Yurtkuran, Nustafa
Keywords: Esansiyel hipertansiyon
Benazepril
Nitrendipin
Hidroklorotiyazid
Essential hypertension
Benazepril
Nitrendipine
Hydrochlorothiazide
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güllülü, M. vd. (1998). ''Esansiyel hipertansiyonlu olgularda angiotensin konverting enzim (ACE) inhibitörü, kalsiyum kanal blokeri kombinasyonunun ACE inhibitörü, hidroklorotiyazid kombinasyonu ile karşılaştırtlması''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(1-2-3), 9-12.
Abstract: Esansiyel hipertansiyonlu olgularda ACE inhibitörü kalsiyum kanal blokeri kombinasyonu ACE inhibitörü hidroklorotiazid kombinasyonu ile karşılaştırmak amacıyla bu çalışmayı planladık. Bir aylık tedavisiz takip döneminden sonra. 28 olguya (19 kadın, 9 erkek) 5 mg/gün benazepril + 10 mg/gün nitrendipin kombinasyonu (Grup I), 20 olguya 13 kadın. 7 erkek) 5 mg benazepril + 6.25 mg/giin hidroklorotiazid (Grup-ll} kombinasyonu, 3 ay süreyle verildi. Tedavisi öncesi ve sonra her iki grupta arteriyel kan basıncı nabız dakika sayısı, serum açlık glukoz, insulin, serum elektrolitleri ve lipid parametreleri ile renal fonksiyonlar belirlendi. Her iki grubun tedavi öncesi ve sonrası. kalp atım hızı. serum üre, ürik asid, glukoz, kolesterol, trigliserid, sodyum. potu 1y ıı dii=ey/eri karşı/aştm/ ığında anlamlı fark saptanmadı. Gruplar arasında da bu parametrelerde tedavi öncesi ve sonrası farklılık yoktu. Her iki kombinasyonun da arteriyel kan hastanın etkili bir şekilde düşürdüğünü ancak ACE inhibitörü hidroklorid kombinasyonunun renal fonksiyonları klinik olarak aşikar olmasa da olumsuz olarak etkilendiğini buna karşın kalsiyum kanal blokeri + ACE inhibitörü kombinasyonunun renal fonksiyonları etkilemediğini ve insülin tansı üzerine olumlu etkileri olduğunu gözlemledik.
We planned this study to compare the effectiveness of combinations of hydrochlorothiazide and calcium channel blocker with ACE inhibitors in cases with essential hypertension. Following a one month follow-up without medication. 28 cas es (19 female, 9 male) received benazepril 5 mg/day and nitrendipine 10 mg/day and 20 case (13 (emale, 7 malej received benazepril 5 mg/day and hydrochlorothiazide 6.25 mg/day for three months. The blood pressure. heart rate, serwn fasting glucose level, serımı insulin, e/ectrolyte and lipid !eve/s and renal jiınctions of both group.1· were assessed before and after treatment. No significant change was determined when the posttreatment heart rate, serımı urea, uric acid, glucose, cholesterol, triglyceride, sodium and potassium levels of each group were compared to pretreatment values within the groups. There has also no significant change between the pretreatment and posttreatment values of each group. We observed that both combinations lowered the arterial blood pressure effective but ACE inhibitor and hydrochlorothiazide combination ected the renal junctions negatively even if it was not clinically prominent, on the other hand calcium channel blocker and ACE inhibitor combination did not affect renal function and had a positive effect on insulin resistance.
URI: http://hdl.handle.net/11452/23078
Appears in Collections:1998 Cilt 25 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1-2-3_3.pdf1.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons