Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2305
Başlık: Necmeddin Kübra ve Anadolu'da Kübrevilik
Diğer Başlıklar: Necmeddin Kubra and Kuraviyya in Anatolia
Yazarlar: Kartal, Abdullah
Yaylımov, Guvanch
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Necmuddin Daye
Tarikatlar
Orta Asya
Religious orders
Central Asia
Yayın Tarihi: 5-Eyl-2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yaylımov, G. (2012). Necmeddin Kübra ve Anadolu'da Kübrevilik. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu tezde Orta Asya kökenli üç büyük tarîkatdan biri olan Kübrevîyyenin kurucusu Necmeddîn Kübrâ hakkında ve kendisinden sonra Anadolu'da tarîkatını devam ettiren Kübrevî şeyhlerini tespit etmeye ve onların etkileri hakkında bilgi vermeye çalışılmıştır. Tez bir giriş, üç bölüm ve sonuştan oluşmaktadır. Giriş bölümünde tezin amacı belirtilip sık kullanılan temel kaynaklar hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde Necmeddîn Kübrâ'nın hayatı, mürşidleri, müridleri ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Necmeddîn Kübrâ'nın müridi olan Necmeddîn Dâye'nin hayatı, mürşidleri, eserleri ve onun etkisi ve Kübrevî tarîkatının Anadolu'ya girişi hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise Necmeddîn Dâye'den sonra Anadolu'da etkili olan Kübrevî şeyhleri tespit edilip Kübrevî şeyhlerinden olan Emîr Sultan'ın hayatı, mensup olduğu tarîkatı, etkisi ve Emîr Sultan dergâhında postnişîn olan on dört şeyh ve Kübrevî tarîkatının etkili olduğu dönemler ve yerler hakkında bilgi verilmiştir.
This thesis, originated in Cevtral Asia, one of the three major cult which founder was Najmuddin Kubra, after him in Anatolia Kubravija sheyks continuing Kubrevi cult and try to identify and provide information about theri effects of this research. An introduction of this tesis consist three chapters and a conclussion. The purpose tesis in the introduction was brief information about the basic sources which they often use for specification. In first chapter informed about Najmuddin Kubra?s life murshid, murid and his works in the second part informed about Najmuddin Daje life his followers, his works, his influence and input for Kubravija Anatolia. Third section is about time after Najmuddinn Daje, in Anatolia effective Kubravija sheyks identification. Kubravija sheyks Emir Sultan was a member cult inpact and inform about effective periods and places of Kubravija cult to fourteen dervish.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2305
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
319568.pdf1.01 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons