Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2301
Başlık: Norm ve standart birliği sağlanması bakımından 5510 sayılı Kanun'da kamu görevlilerinin (4/1-c) sosyal güvenliği
Diğer Başlıklar: Norms and standards union of the insured according to first paragraph of article 4 of Law no. 5510 (C)
Yazarlar: Alper, Yusuf
Mestan, Münüse
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Devlet memurlarının sosyal güvenliği
Sosyal güvenlik sisteminde reform
Sosyal güvenlik sistemimizde norm ve standart birliği
Social security of civil servants
Reform of the social security
Norms and standards union in social security
Yayın Tarihi: 22-May-2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Mestan, M. (2012). Norm ve standart birliği sağlanması bakımından 5510 sayılı Kanun'da kamu görevlilerinin (4/1-c) sosyal güvenliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Devlet memurları, idari faktörlerin sağladığı örgütlenme avantajı nedeniyle sosyal güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi anlamında ilk olarak işyeri bazında sandıklar kurarak örgütlenmiş ve dağınık yapıdaki bu sandıklar, 8/6/1949 tarihinde kabul edilerek 1/1/1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı (ES) bünyesinde birleştirilmiştir.ES, kapsamında bulunan devlet memurları ile diğer kişileri 5434 sayılı Kanun'da öngörülen sigorta risklerine karşı güvence sağlamıştır. 5434 sayılı Kanun'da sadece uzun vadeli sigorta riskleri karşı yardımlar öngörülmüş, kısa vadeli sigorta kolları kapsamındaki hastalık ve analık sigortasından yapılan yardımlar devlet memurlarının çalıştıkları işyerleri tarafından sağlanmıştır.Kanun öncesi Türk Sosyal Güvenlik Sistemi'nin farklı çalışan grupları farklı kanunlarla kapsama alması sıkıntılar yaratmış ve reform ihtiyacını doğurmuştur. Diğer taraftan, 5434 sayılı Kanun'un sosyal sigorta yaklaşımını benimsememesi, devlet memurlarının bu yapı içinde farklılaştırılmasını sağlamıştır.Reform çalışmaları sonucunda yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun, Kanun öncesi ve sonrası devlet memurlarını kapsamına alarak 4/1-c kapsamında sigortalı saymıştır. ES, lağvedilmiş ve 5434 sayılı Kanun'a göre sağlanan yardımlar SGK tarafından verilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, devlet memurlarının, 5510 sayılı Kanun öncesi ve sonrası sigortalı olma durumlarına göre sigortalılık hak ve yükümlülükleri açısından norm ve standart birliğinin sağlanıp sağlanmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
Civil servants, because of the advantages that are provided administrative factors, are the first fraction to become organized by founding organization based funds in order to supply their needs. These dispersed funds unified under the Republic of Turkey Retirement Fund by The Retirement Fund Law number 5434 which is adopted on 8/6/1949 and go into effect on 1/1/1950.Retirement fund has provided assurance for civil servants against the risks which are anticipated in law number 5434. Law No. 5434 has only provided assurance against long term insurance risks. Benefits in the scope of short term insurance branches, like working under sickness and maternity insurance, are provided by the organization which civil servants work. Short-term insurance branches, which are regulated by the law no 5434, are work accidents, occupational diseases, disabled in duty and disabled in war.Turkish social security system's dispersed structure and sustainability problems, has led to the need for reform. On the other hand, segregation of civil servants, which is part of the system in this structure and Law No. 5434, has led to criticism of the social insurance approach Retirement Fund.Social Security and General Health Insurance Act of 5510, went into effect as a result of reform efforts, extends its scope by insuring all civil servants, before and after law, in the scope of 4/1-c. Retirement fund is abolished and benefits provided according to law 5434 has been given to Social Security Institution. This study aims to research, if norms and standards union is provided according to insurance rights and obligations before and after the law 5510 for civil servants.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2301
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
319614.pdf1.07 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons