Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2300
Title: Pompalı ya da pompasız çalışan kalpte koroner baypas cerrahisi (KABG) kalp kasını etkiler mi?
Other Titles: Does coronary bypass surgery effect the heart muscle in which beating on-pump or off-pump?
Authors: Saba, Davit
Kumtepe, Gencehan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Kardiyopulmoner baypas
Çalışan kalpte koroner baypas
Miyokardiyal hasar
Kardiyak belirteçler
Cardiopulmonary bypass
Off-pump CABG
Myocardial injury
Cardiac biomarkers
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kumtepe, G. (2009). Pompalı ya da pompasız çalışan kalpte koroner baypas cerrahisi (KABG) kalp kasını etkiler mi?. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma, pompa destekli ve desteksiz çalışan kalpte koroner baypas (ÇKKB) yapılan olgularda, pompanın kalp kası üzerine etkilerini değerlendirmek için tasarlandı.Kliniğimize elektif koroner baypas yapılmak üzere refere edilmiş 20 olgu, eşit iki gruba ayrılarak prospektif ve randomize olarak çalışmaya alındı. Birinci gruba ÇKKB ve ikinci gruba pompa destekli ÇKKB operasyonu uygulandı. Olgulardan preoperatif creatinine kinase-myocardial bound (CK-MB), cardiac troponin I (cTnI), brain natriüretik peptid (BNP) ve karbonhidrat reaktif protein (CRP) düzeylerine, postoperatif 4, 12, 24, 48. saatlerde CK-MB ile cTnI, 4, 24. saatlerde pro-BNP ve 24. saatte CRP düzeylerine bakılmak üzere venöz kan örnekleri alındı.Grup 1'de hasta damar sayısının daha düşük olmasıyla ilişkili olarak, distal anastomoz sayısı (2.1±0.3) anlamlı olarak Grup 2'den (3.3±0.9) daha düşüktü (p=0.004). Miyokardiyal hasar göstergeleri olarak değerlendirdiğimiz CK-MB ve cTnI düzeylerini karşılaştırdığımızda, gruplar arasında postoperatif CK-MB düzeyleri açısından fark yoktu. Grup 2'de cTnI düzeyleri postoperatif 12, 24 ve 48. saatlerde daha yüksek olarak saptandı. Grup 2'deki cTnI yüksekliği, distal anastomoz sayısının fazlalığına bağlı olarak daha fazla iskemi-reperfüzyon süresi ile ilişkili olabilir. Postoperatif kardiyak fonksiyonları değerlendirmek için baktığımız pro-BNP düzeyleri, Grup 2'de 4. saatte anlamlı olarak daha yüksekti. Bu da yine distal anastomoz sayısının fazlalığına bağlı olarak, artmış cerrahi manipülasyon ve ventiküler gerilim süreleri ile ilişkili olabilir. İnflamasyon göstergesi olarak değerlendirdiğimiz CRP düzeyleri açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı.Postoperatif miyokardiyal hasar göstergeleri pompa destekli grupta daha yüksek bulundu. Ancak, grupların distal anastomoz sayılarınınhomojenizasyonu sağlanamadığı için, pompa destekli grupta miyokardiyal hasarın daha fazla olduğunu söyleyemeyiz.
This study was designed to investigate the effect of heart-lung machine on myocardium in beating heart coronary bypass patients operated with or without heart-lung machine support.A total of 20 randomized patients undergoing isolated CABG surgery at our instutition were prospectively enrolled in this study and divided into 2 groups. Patients in group 1 underwent off-pump surgery and patient in group 2 underwent beating heart surgery with heart-lung machine support. Blood samples were collected preoperatively to determine creatine kinase (CK-MB), troponin I (cTnI), brain natriuretic peptid (BNP) and C-reactive protein (CRP) levels and 4,12, 24, 48 hours after surgery for the levels of cTnI; 4 and 24 hours after for pro-BNP and 24 hours after for CRP levels.In view of the low effected vessel number, in group 1, number of distal anastomosis (2.1±0.3) were significantly lower than group 2 (3.3±0.9) (p=0.004). Among indicators of myocardial injury; there were no difference in CK-MB levels between two groups. In group 2 cTnI levels 12, 24 and 48 hours after surgery were significantly higher. Higher cTnI levels in group 2 may be related to higher ischemia-reperfusion injury due to higher number of distal anastomosis. In group 2, Pro-BNP levels for postoperative cardiac function evaluation, were significantly higher 4 hours after surgery. That may be related to more surgical manipulation and longer duration of ventricular wall tension duration due to higher number of distal anastomosis. There was no difference between groups in CRP levels as an inflammatory marker.Heart-lung machine supported group showed higher concentration of postoperative myocardial injury indicators. But, as the number of distal anastomosis was not homogenius between groups, we may not report that myocardial injury occured much more in heart-lung machine supported group.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2300
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307187.pdf570.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons