Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2299
Title: Bursa dini hayatında Süleyman Çelebinin Vesiletü'n Necat adlı şiirinin etkilerinin araştırılması
Other Titles: An investigation on the effects of Süleyman Çelebi's poem, Vesiletü'n Necat, on the religious life in Bursa
Authors: Kurt, Abdurrahman
Yanmış, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Mevlid törenleri
Halk dini-resmi din
Vekil din
Ritüel
Mitoloji
Mevlud ceremonies
Folk religion-official religion
Ritual
Mythology
Issue Date: 14-Jul-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yanmış, M. (2010). Bursa dini hayatında Süleyman Çelebi'nin Vesiletü'n Necat adlı şiirinin etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada mevlid törenlerinin dini hayattaki yeri ve önemi Bursa örnekleminde, Süleyman Çelebi'nin yazdığı Vesiletü'n Necat şiiri etrafında açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda mevlid törenlerinin kısa tarihçesi çıkartılmış, sonrasında konuyla ilgili görülen kuramsal çerçeve hazırlanmıştır. Törenlerin ve mevlid metinlerinin toplumsal cinsiyet, mitoloji, senkretizm ve bazı dindarlık tipleriyle ilişkisi sorgulanmıştır. Mevlid okuma ve okutmanın fıkhi yönü, hadis kaynaklarına göre metnin tahlili yapılmıştır. Bulgular kısmında ise, mevlid okutma ile çeşitli faktörler arasındaki ilişki yapılan anket ve mülakatlarla açıklanmıştır. Ayrıca mevlid geleneğinin özellikle son 50 yıldaki değişimi incelemeye alınmış ve mevlid törenlerinin topluma etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır.
In this study, the importance and place of the “Mevlud ceremonies” in religious life was tried to explain in the sample of Bursa, upon the poem “Vesiletü’n Necat”, written by Süleyman Çelebi. Within this context, a brief history of Mevlud ceremonies was extracted and then a theoretical framework related to the topic was prepared. Relation of the ceremonies and mevlud texts with gender mainstreaming, mythology, syncretism and some religiousness types were criticized. The perspectives of reciting a mevlud text and organizing ceremonies according to the Islamic jurisprudence, and the text itself was analyzed with respect to the hadith resources. In findings part, relation of mevlud reciting and different factors wrere explained by implemented survey and observations.Also, transition of mevlud tradition, especially in 50 years, was surveyed and effects of mevlud ceremonies on society was tried to be detected.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2299
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262879.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons