Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2294
Title: Yerel yönetimlerde bir iç denetim uygulaması olarak performans denetimi: Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticileri algılaması
Other Titles: Performance audit within the context of internal audit application for the local governments: Bursa Metropolitan Municipility's directors perception
Authors: Ertürk, Hasan
Aydın, Esin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimi Bilim Dalı.
Keywords: Denetim
İç denetim
Performans denetimi
Yerel yönetimler
Audit
Internal audit
Performance audit
Local governments
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, E. (2011). Yerel yönetimlerde bir iç denetim uygulaması olarak performans denetimi: Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticileri algılaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kamu yönetiminde hesap verebilirlik, açıklık, mali saydamlık gibi kavramların ön plana çıkmasıyla iç denetimin önemi giderek artmaktadır. Bu konuda yapılan yeni yasal düzenlemelerde iç denetim belediyeler üzerinde de ihtiyaç duyulan bir konu haline gelmiştir.Bu çalışma kamu yönetiminde iç denetim ve yerel yönetimlerde bir iç denetim uygulaması olarak performans denetimi üzerine hazırlanmıştır. Çalışmanın iki amacı bulunmaktadır. Birincisi; iç denetim kavramı hakkında literatür taraması yapılarak iç denetimi tanımlamak diğeri ise kamu yönetiminde yeni bir uygulama olan performans denetiminin yerel yönetimlerde uygulanması üzerine somut bir çalışma ortaya koymaktır. Çalışmanın birinci bölümünde kamu yönetiminde iç denetim türü olan performans denetimi kavramı ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Yerel yönetimlerin performans denetimi üzerine dünyadaki uygulamalara yer verilerek, Türkiye' de yerel yönetimlerde performans denetimi üzerinde durulmuştur. Yerel yönetimde performans denetimi üzerine yapılan somut bir çalışma olan BEPER projesine de bu bölümde yer verilmiştir İkinci bölüm de ise kamu yönetiminde iç denetim kavramı ile ilgili kavramsal açılımlara yer verilmiştir. Çalışmanın bu bölümü performans denetimini de içeren iç denetim türleri ve Avrupa Birliği ülkelerinde iç denetim uygulamalarıyla ilgili çalışmaları içermektedir. Üçüncü ve son bölümde ise Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde iç denetim türü olarak performans denetimi uygulaması üzerine yapılan bir araştırma yer almaktadır.
The importance of internal audit is gradually increasing with the prominence of the concepts such as accountability, openness, and financial transparency in public administration.This study has been prepared on internal audit in public administration and performance audit as an internal audit application in local governments. There are two objects of the study. First one is to identfy internal audit by reviewing literature about the consept of internal audit, and the other one is to present a concrete study about the implemantation of the performance audit, which is a new aplication in public administration, in local governments. In the first part of the study, the conceptual expansions about the consept of internal audit in public administration have been mentioned. This part includes the types of internal audit including performance audit, and the studies about internal audit applications in European Union countries. In the second part, there are explanations about the consept of performance audit that is a type of internal audit in public administration. And performance audit at local governments in Turkey has been emphasized by mentioning the local government?s applications on performance audit all over the world. BEPER Project, which is a concrete study on performance audit in local government, has been mentioned in this part. In the thirth and last part, a research about the performance audit application as a type of internal audit in Bursa Metropolitan Municipality takes place.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2294
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319612.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons