Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2293
Title: Türkiye'de obstetrik anestezi ve analjezi uygulamaları konusunda ilerleme var mı?
Other Titles: Obstetric anaesthesia practices in Turkey. Are there any improvements?
Authors: Şahin, Şükran
Altun, Gülbin Töre
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Obstetrik anestezi
Sezaryen
Rejyonal anestezi
Doğum analjezisi
Obstetric anaesthesia
Caesarean section
Regional anaesthesia
Labour analgesia
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altun, G. T. (2008). Türkiye'de obstetrik anestezi ve analjezi uygulamaları konusunda ilerleme var mı?. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Tıptaki ilerlemeler, ileri yaştaki gebeliklerin ve eşlik eden sistemik hastalıkların sayısında artış nedeniyle obstetrik anestezi ve analjezide anesteziyoloğun rolü giderek daha çok önem kazanmaktadır. Bu araştırmada, Türkiye'de Obstetrik Analjezi ve Anestezi uygulamaları hakkındaki 1998 yılı verilerini içeren çalışma 2005 yılındaki verilerle karşılaştırılarak, uygulamalarda değişiklik olup olmadığı araştırılmıştır.Çalışmamızın anket formları eğitim hastaneleri (üniversite ve devlet) ve özel hastanelere gönderildi. Hastane kategorileri, toplam doğum, sezaryen ya da spontan vajinal doğum sayıları ile sezaryen uygulamalarının ne kadarının acil veya elektif olduğu araştırıldı. Ayrıca spontan vajinal doğum için kullanılan doğum analjezisi yöntemi ve sayısı, sezaryende kullanılan anestezi yöntemi ve sayısı, postoperatif analjezi kullanılıp kullanılmadığı da soruldu.Anket formlarına 59 hastaneden yanıt alındı ancak 8 form eksiklikler olması nedeniyle değerlendirilmeye alınmadı. 51 hastaneden gelen formlar değerlendirildi. Tüm doğumlar içerisinde sezaryen oranı %34.4'tü ve 1998'deki orana göre anlamlı artmış olduğu bulundu (p<0.001). Sezaryende uygulanan rejyonal anestezi oranlarında, tüm hastane kategorilerinde anlamlı artış saptandı (p<0.001). Üniversite ve devlet hastanelerinde en sık tercih edilen rejyonal yöntemin spinal anestezi olduğu bulundu ve 1998 yılına göre uygulamada anlamlı artış olduğu belirlendi (p<0.001). Doğum analjezisinde üniversitelerde uygulanan rejyonal analjezi oranı anlamlı olarak artmıştı (p<0.001).1998 ve 2005 yılları arasında ülkemizde obstetrik analjezi ve anestezi uygulamalarında rejyonal anestezi tekniklerinin tercih edilme sıklığı artmış olarak bulundu. Sadece üniversite hastanelerinde değil, devlet hastanelerinde de rejyonal tekniklerin kullanımının 1998 yılından beri artış göstermesi, bu yıllar içinde anesteziyoloji uzmanlığı alan doktorların obstetrik anestezi ve analjezi konusunda aldıkları eğitimin artması sonucunda olduğunu düşündürmektedir. Son yıllarda anesteziyologların obstetrik analjezi ve anestezi eğitimine verdiği önemin artmasının anne adaylarının bilinçlenmesi ile de ilgili olduğunu düşünüyoruz.
The role of anaesthesiologists in obstetric practices was increased due to the advances in medicine, advanced age for pregnancy and coexisting diseases. In this study, the Turkish obstetric anaesthesia practice data of 1998 was compared with the results of the survey made in 2005, to find out if there were any changes in Turkey.Questionnaire forms were sent to different anaesthesia departments of training (university and state) and private hospitals all over Turkey. Hospital categories and the number of total deliveries, caesarean sections, spontaneous vaginal labours, emergency and elective caesarean sections were surveyed. Furthermore, methods and numbers of labour analgesia for spontaneous vaginal delivery, anaesthesia methods for caesarean sections and the use of postoperative analgesia were also questioned.59 forms were returned, but 8 of them were incomplete and could not be used in the analysis. 51 responds from different hospitals were evaluated. Caesarean section's rate in all deliveries was %34.4 and it was significantly higher when compared to 1998's rate (p<0.001). The rate of regional anaesthesia in caesarean section was statistically increased in all hospital categories (p<0.001). In university and state hospitals, the most common preferred regional anaesthesia method was spinal anaesthesia and it was significantly higher when compared with 1998 (p<0.001). In university hospitals regional anaesthesia rate for labour analgesia was significantly increased (p<0.001).Between 1998 and 2005 in obstetric anaesthesia and analgesia practises it was found that the frequency of preference of regional anaesthesia techniques increased. The increase in the choice of regional anaesthesia techniques, not only in the university hospitals but also in state hospitals, may be related to the increase in the number of anaesthesiologists who were involved in obstetric anaesthesia training during their residency and began working in different hospitals all over the country. We also think that the increasing awareness of mothers may have an impact on anaesthesiologists' tendency to learn obstetric analgesia and anaesthesia methods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2293
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289274.pdf201.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons