Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2292
Title: Karışık ligantlı gümüş(I)-barbiturat komplekslerinin sentezi ve özellikleri
Other Titles: Synthesis and properties with mixed ligands of silver(I)-barbiturato complexes
Authors: Yılmaz, Veysel Turan
Soyer, Eda
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: 5,5-Dietilbarbiturat
Gümüş(I) kompleksleri
Fluoresans ve kristal yapıları
5,5-Diethylbarbiturate
Silver(I) complexes
Fluorescence and crystal structure
Issue Date: 5-Jul-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Soyer, E. (2010). Karışık ligantlı gümüş(I)-barbiturat komplekslerinin sentezi ve özellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada ikincil ligantların 2-aminopiridin (apy), 2-hidroksimetilpiridin (pym), 2,6-dimetoksipiridin (dmpy), 2-(dimetilaminometil)-3-hidroksipiridin (dmamhpy), 1,10-fenantrolin (phen), 2,5-dimetilpirazin (dmpyz), N-piperidinetanol (pipet) ve 1,3-bis(4-piperidil)propan (Hpippr)' ın olduğu sekiz adet yeni karışık ligantlı gümüş(I)-5,5-dietilbarbiturat (barb) kompleksleri sentezlendi. Elde edilen komplekslerin yapıları elementel analiz, IR spektroskopisi ve X ışınları tek kristal kırınım yöntemiyle aydınlatıldı. Komplekslerin termik davranışları ve fluoresans özellikleri araştırıldı.Sentezlenen sekiz kompleksten [Ag(barb)(apy)]·H2O, [Ag(barb)(phen)], [Ag(barb)(dmamhpy)], [Ag(dmpy)(barb)]·1,5H2O, [Ag(barb)(pym)]·H2O' ın monomerik, [Ag(dmpyz)2][Ag(barb)2]' in dimerik, {Na3[Ag2(barb)2](pippr)·2H2O}n ve [Ag2(barb)(pipet)]n' in ise polimerik yapı gösterdiği belirlendi.X-ışını kırınımı çalışmaları Ag(I) iyonu etrafında ligantların düzenlenmesinin bozulmuş doğrusal, bozulmuş-T şekilli ve bozulmuş tetrahedral geometride olduğunu ortaya koydu. Komplekslerde barb' ın en yaygın koordinasyon şekli olan negatif yüklü azot atomu üzerinden Ag(I) iyonuna koordine olmasının yanı sıra N ve karbonil O atomları üzerinden ilk kez dört dişli koordinasyon şekli görüldü.[Ag(barb)(apy)].H2O, [Ag(barb)(pym)].H2O, [Ag(barb)(dmpy)]·1,5H2O, [Ag(barb)(dmamhpy)], [Ag(barb)(phen)], [Ag(dmpyz)2][Ag(barb)2] kompleksleri oda sıcaklığında fluoresans özellik göstermektedir ve bu özelliğin genel olarak py grubunun π-π* geçişlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.Karışık ligantlı Ag(I)-barb komplekslerinin akışkan hava atmosferinde kaydedilen termik analiz eğrileri sürekli kütle kayıplarının olduğunu gösterdi. İlk basamakta komplekslerdeki nötral ligandın kısmen veya tamamen ayrıldığı, sonraki basamaklarda ise kalan organik kısmın bozunduğu, son bozunma ürünü olarak ise [Ag(barb)(dmamhpy)] kompleksinde Ag2O, {Na3[Ag2(barb)2](pippr)·2H2O}n kompleksinde Na2O ve Ag2O karışımı diğer komplekslerde ise metalik Ag' ün kaldığı belirlendi.
In this study, eıght new sılver(I) complexes of 5,5-diethylbarbiturate (barb) with 2- aminopyridine (apy), 2-hydroxymethylpyridine (pym), 2,6-dimethoxypyridine (dmpy), 2-(dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine (dmamhpy), 1,10-phenantrolin (phen) and 2,5-dimethylpyrazine (dmpyz), N-piperidinethanol (pipet), 1,3-bis(4-piperidyl)propane (Hpippr) were synthesized. The structural and spectroscopic properties of the complexes were investigated by elemental analysis, single crystal X-ray diffraction and IR spectroscopy. In addition, the thermal behaviour and fluorescence properties of the complexes were investigated. It was found that [Ag(barb)(phen)], [Ag(barb)(dmamhpy)], [Ag(barb)(pym)]·H2O, [Ag(dmpy)(barb)]. 1,5H2O are monomeric, [Ag(dmpyz)2][Ag(barb)2] is dimeric and [Ag2(barb)(pipet)]n, {Na3[Ag2(barb)2](pippr)·2H2O}n, are polymeric. X-ray diffraction studies have demonstrated that the ligands adopt distorted linear, distorted-T shaped and distorted tetrahedral geometries around the silver(I) ion In the complexes, barb coordinates to Ag(I) ions through negative charged nitrogen atom and barb acts as a tetradentate bridging ligand via N and Ocarbonyl atoms. The tetradentate coordination mode of the barb dianion is observed for the first time in this study. [Ag(barb)(apy)].H2O, [Ag(barb)(pym)].H2O and [Ag(barb)(dmpy)]·1,5H2O, [Ag(barb)(dmamhpy)], [Ag(barb)(phen)] [Ag(dmpyz)2][Ag(barb)2] complexes exhibit fluorescence at room temperature and this property is suggested to be generated by the π-π* transitions of pyridine groups. The thermal analyses of the silver(I)-barb complexes measured in the atmosphere of air, show a complicated decomposition process with a continuous mass loss. The neutral ligands are partially or completely lost in the first stage. This stage is followed by the decomposition of the organic residue. The final decomposition product is estimated as Ag2O for [Ag(barb)(dmamhpy)], mixture of sodium and silver oxides for {Na3[Ag2(barb)2](pippr). 2H2O}n, and metalic silver for the other complexes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2292
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340033.pdf3.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons