Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2291
Title: Örgütsel bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyetine etkisi: Yerel yönetimlerde bir araştırma Bursa Büyükşehir Belediyesi örneği
Other Titles: The impact of organizational commitment on organizational citizenship behaviour and release intention: A study in local governments Bursa Metropolitan Municipality sample
Authors: Bağdoğan, Selver Yıldız
Gürer, Abdurrahman Celal
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı.
Keywords: Örgütsel bağlılık
Organizational commitment
İşten ayrılma niyeti
Örgütsel vatandaşlık
Intention to quit job
Organizational citizenship
Issue Date: 19-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürer, A. C. (2019). Örgütsel bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyetine etkisi: Yerel yönetimlerde bir araştırma Bursa Büyükşehir Belediyesi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı Yerel Yönetimlerden bir tanesi olan Bursa Büyükşehir Belediyesinde görevli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Memur kadrolarında görev yapan (Genel İdari Hizmet, Teknik Hizmet ve Sağlık Hizmetleri) çalışanların Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesinde Memur kadrolarında görev yapan 182 çalışandan veri toplanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket formunda “Örgütsel Bağlılık”, “Örgütsel Vatandaşlık” ve “İşten Ayrılma Niyeti” ölçekleri kullanılmıştır. SPSS 22.0 ile analizleri yapılan tezde parametrik olan test teknikleri kullanılmıştır. Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı arasındaki ilişki pozitif iken; Örgütsel Bağlılık ile İşten Ayrılma Niyeti arasındaki ilişki negatif yönlüdür. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile İşten Ayrılma Niyeti arasında ilişki bulunmamaktadır. Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi ise regresyon testi ile analiz edilmiştir. Örgütsel Bağlılıktan Duygusal Bağlılık ve Normatif Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışını pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Örgütsel Bağlılıktan Duygusal Bağlılığın İşten Ayrılma Niyetini ise negatif yönde etkilediği belirlenmiştir.
The purpose of this study is to investigate the effects of Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behavior and intentions to quit job on municipality workers. In this context, data were collected from 182 employees working as civil servants in a Metropolitan Municipality. Scales of Organizational Commitment, Organizational Citizenship and Intention to quit job were used in the inquiry form in the study as a tool of collecting data. As a result of the study; The relationship between Organizational Commitment and Intention to quit job is negative. There is no relationship between Organizational Citizenship Behavior and Intention to quit job. Emotional Commitment from Organizational Commitment and Normative Commitment positively affected the Organizational Citizenship Behavior. It was determined that Emotional Commitment from Organizational Commitment negatively affected the intention to quit job.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2291
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701550014.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons