Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2288
Title: Preeklampside maternal serum bağlayan lektin düzeyi
Other Titles: Maternal serum mannose binding lectin level in preeclampsia
Authors: Ozan, Hakan
Çelik, Nurhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Kadın hastalıkları ve doğum
Obstetrics and gynecology
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, N. (2007). Preeklampside maternal serum bağlayan lektin düzeyi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Preeklampsi gebeliğin ikinci yarısında görülen anne ve fetusun hayatını tehdit eden bir durumdur. Preeklampsi etyolojisinde damar endotel hasarı ve vazospazmın önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Preeklampside görülen endotelyal disfonksiyonu, gebeliğe karşı abartılı maternal sistemik inflamasyon ve defektif plasentasyona bağlı olabilir. Mannoz bağlayan lektin doğal immun sistemin bir parçasıdır. MBL ile aktive olan compleman sisteminin defektif trofoblast invazyonunda önemli rolü olduğu düşünülmüştür. Gebelik komplikasyonları ile bağlantısı gösterilmiş olan maternal serum MBL düzeyinin, ağır preeklampsideki düzeyini araştırmak amacıyla Mart 2007 - Ağustos 2007 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniği ve polikliniğine başvuran 27 ağır preeklamptik gebe, 27 preeklamptik olmayan sağlıklı gebe ve 25 reprodüktif çağda kadın olmak üzere toplam 79 kişi çalışmaya alındı. Çalışmaya dahil edilen tüm olgulardan serum MBL düzeyi ELİSA yöntemi ile çalışıldı. Ortalama serum MBL düzeyleri ağır preeklampsi grubunda 3112±128.36 ng/ml , sağlıklı gebe grubunda 2457±221.72 ng/ml ve reprodüktif çağda gebe olmayan grupta 2052±248.92 ng/ml olarak tespit edildi. Serum MBL düzeyi ağır preeklampsi grubunda, anlamlı olarak diğer gruplardan yüksekti(p≤0.05). Çalışmamızda maternal serum MBL düzeyi, gebelikten bağımsız olarak ağır preeklampside artan bir parametre olarak gözlendi.
Preeclampsia is a hipertensive disorder which occurs in the second half of the gestation and threaters both the fetus and mother’s life. The endothelial disfunction assosiated with preeclampsia may be a maternal inflamatory response to pregnancy and is thought to be associated with defective placentation. Mannose-binding lectin (MBL) is a component of the innate immune system. MBL-mediated activation of the complement cascade is an important event in the destruction of invading trophoblasts. 79 patient were enrolled in this study between March and August 2007 at the department of Obstetrics and Gynecology in Uludag Universty to investigate the level of MBL in severe preeclampsia. The patient population was composed of 27 severe preeclamptic pregnant, 27 non-preeclamptic healty pregnant and 25 non-pregnant women. MBL levels were measured by enzyme- linked immuno sorbent assay (ELİSA).Mean serum MBL levels were measured as 3112+128.36 ng/ml in the group of sever preeclamptic pregnants, 2457+ 221,72 ng/ml the group of healty pregnants , 2052±248.92 ng/ml in the group of non- pregnant women. MBL levels in the severe preeclampsia group were significantly increased compared with the other groups (p ≤ 0.05).In our study , maternal serup MBL levels were determined as aninceasing parameter in sever preeclampsia. But this increase was not associated with pregnancy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2288
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307546.pdf277.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons