Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2283
Title: Gebelikte ve yenidoğanlarda serum pirimidin düzeylerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of serum pyrimidine levels during pregnancy and in newborns
Authors: Cansev, Mehmet
Sözer, Zeynep Gözde
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Üridin
Gebe
Yenidoğan
Uridine
Pregnant
Newborn
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sözer, Z. G. (2014). Gebelikte ve yenidoğanlarda serum pirimidin düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Pirimidin nükleozidleri üridin ve sitidin, vücutta serbest halde bulunabildiği gibi nükleotidlerin, nükleotid şekerlerin ve nükleik asitlerin yapısına girerek çeşitli fizyolojik fonksiyonlarda da yer alırlar. Farklı çalışmalarda insan serum üridin konsantrasyonları erişkinlerde 3-6 mikromolar arasında bildirilirken, sitidin düzeyleri ise 0.1 mikromolar kadar düşük, hatta bazen tespit edilemeyecek düzeylerdedir. Çalışmamızın amacı literatürde ilk kez gebeliğin çeşitli dönemlerinde ve yenidoğanlarda serum üridin ve sitidin konsantrasyonlarını analiz etmektir. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ne başvuran ve herhangi bir hastalığı olmayan 20-40 yaş arası 1., 2., ve 3. trimester gebeler ile aynı polikliniğe gebelik dışı bir nedenle başvuran 20-40 yaş arası kadınlar, sırasıyla gebe ve kontrol grubu olarak çalışmamıza dahil edildi. Ayrıca Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde doğum yapan gebeler (anne grubu) ve bu gebelerin normal yolla doğan term (38-42 hafta) bebekleri (yenidoğan grubu) çalışmamıza dahil edildi. Kontrol, gebe ve anne gruplarından rutin tahlil için alınan kanlardan serum örneği elde edilirken, yenidoğan serum örnekleri doğum esnasında umblikal kord kanı alınarak toplandı. Alınan örneklerden pirimidin ölçümleri Tıbbi Farmakoloji laboratuvarında, glukoz ve insülin analizleri ise Biokimya Merkez Laboratuarında yapıldı. Gönüllülerin demografik bilgileri Avicenna HBYS üzerinden dosya taraması yapılarak elde edildi. Bulgularımız kontrol grubundaki gönüllüler ile gebeliğin herhangi bir dönemindeki ve doğum yapan annelerdeki serum üridin konsantrasyonları arasında anlamlı bir fark bulunmadığını göstermiştir. Ancak yenidoğan serum üridin konsantrasyonlarının annelerininkine ve dolayısıyla sağlıklı erişkin kadın ve gebelerinkine göre iki kat yüksek olduğu bulunmuştur. Anne ve yenidoğan serum üridin konsantrasyonları arasında anlamlı bir korelasyon mevcuttur.
The pyrimidine nucleosides uridine and cytidine could either present freely or play roles in several physiological functions by incorporating into nucleotides, nucleotide sugars, and nucleic acids. Various studies reported human serum uridine concentrations in 3-6 micromolar range, while cytidine levels are generally lower than 0.1 micromolar, and below detection limits in most conditions. The aim of the present study was to analyze serum uridine and cytidine concentrations during pregnancy and in newborns, for the first time in the literature. Pregnant subjects at the age of 20-40 in their 1st, 2nd and 3rd trimesters as well as age-matched women without pregnancy who admitted to Uludag University Medical School Department of Obstetrics and Gynecology were included in the study as pregnant and control groups, respectively. In addition, mothers who gave birth in the maternity ward of the same department and their newborns born at term (38-42 weeks) via normal vaginal route were included in the study as mother and newborn groups, respectively. Serum samples were extracted from control, pregnant and mother blood they donated for routine analyses and from newborns by obtaining blood from the umbilical cord. Pyrimidine analyses were performed in Pharmacology Department while glucose and insulin analyses were performed in Biochemistry Core Laboratory. Demographic data of the subjects were derived from Avicenna HBYS system. Our data show that serum uridine concentrations are comparable between subjects in control, pregnant and mother groups. However, uridine concentrations in newborns were twice as much as those in mothers, as well as control and pregnant subjects. In addition, a correlation was present with regard to serum uridine between mothers and newborns.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2283
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
390160.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons