Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2275
Title: Gıda sanayinde Sigma-6 kalite yönetim sistemi uygulamalarının araştırılması
Other Titles: The investigation of the applications of the Six Sigma quality management system in food industry
Authors: Başoğlu, Fikri
Kula, Işıl
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı.
Keywords: Altı sigma
Toplam kalite yönetimi
Sigma seviyesi
TÖAİK
Süreç iyileştirme
Gıda sanayi
Six Sigma
Total quality management
Sigma level
DMAIC
Process improvement
Food industry
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kula, I. (2012). Gıda sanayinde Sigma-6 kalite yönetim sistemi uygulamalarının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Altı Sigma istatiksel araç ve teknikleri kullanarak işletme süreçlerinde israfı azaltmayı hedefleyen, sürekli iyileştirme yaklaşımına dayalı bir işletme stratejisi olarak değerlendirilir.Bu çalışmada öncelikle Altı Sigma yaklaşımı, Altı Sigma'nın yararları ve prensiplerine değinildikten sonra mükemmelliğe giden yolda başvurulan yaklaşımlardan Altı Sigma TÖAİK(DMAIC) modeli ve modelin aşamaları detaylı olarak irdelenmiştir. Çalışmaların temel amacı, Altı Sigma yaklaşımının sanayide ve iş dünyasındaki kullanımını ve etkinliğini ortaya koymaktır. Bu çalışma ayrıca Altı Sigma'nın önemini vurgulamayı ve Altı Sigma'yı uygulamayı düşünen firmalara da yol göstermek için metodolojinin yararlarını göstermeyi hedeflemektedir. Bu araştırma ile Altı Sigma'nın gıda sanayinde uygulanabilme olasılığı araştırılmıştır.Bu araştırma sonucunda; bölgemizde ve bölgemize yakın iş yerlerinin çoğunda Altı Sigma uygulamasından kaçınıldığı gözlenmiştir. Uygulayan firmalarda ise meydana gelen hataların büyük ölçüde azaldığı ve iyileştirmenin firmalara olumlu sonuçlar sağladığı sonucuna varılmıştır.
Six Sigma is considered as a business strategy that depends on the continuous improvement approach that aims to decrease the scrap in business processes by using statistical tools and techniques.In this paper, firstly Six Sigma approach, the principles and benefits of Six Sigma were explained. Finally, Six Sigma DMAIC model used at way g oto excellent and the stages of the model were examined in detail. The goal of this article is to present the efficiency and usage of Six Sigma approach in industrial area and business world.Also this study emphasizes the importance of the Six Sigma methodology and states the benefits of the methodology so as to guide the companies considering applying Six Sigma. This research investigated the possibility of application of Six Sigma in the food industry.As a result of this research in our region and our region, near places of work were avoided most of the application of Six Sigma. Companies greatly reduce the errors in implementing and improving the companies concluded that favorable outcomes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2275
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
313474.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons