Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2274
Title: Kronik mekanik bel ağrısında proloterapi enjeksiyonlarının randomize kontrollü araştırılması
Other Titles: Randomized controlled trial of effectiveness of prolotherapy injections in chronic mechanical low back pain
Authors: Küçükoğlu, H. Selçuk
Ertürk, Mehmet Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Proloterapi
Ligaman enjeksiyonu
Kronik mekanik bel ağrısı
Sklerozan solüsyon
Prolotherapy
Ligament injection
Chronic mechanical low back pain
Sclerosing solution
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ertürk, M. M. (2008). Kronik mekanik bel ağrısında proloterapi enjeksiyonlarının randomize kontrollü araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Proloterapi kronik bel ağrısı tedavisinde kullanılan bir enjeksiyon yöntemidir. Proloterapi enjeksiyonlarının kronik mekanik bel ağrısı (KMBA) üzerindeki etkinliğinin araştırıldığı çalışmalardan elde edilen sonuçlar net değildir. Bu nedenle, Proloterapi enjeksiyonlarının KMBA üzerindeki etkileri konusundaki karışıklığın giderilmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmamızı KMBA'lı hastalarda proloterapi enjeksiyonlarının ağrı ve disabilite üzerine etkilerini araştırmak amacıyla planladık.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine başvuran ve KMBA tanısı alan 40 hasta çalışmaya dahil edilerek tedavi ve kontrol gruplarına randomize edildi. Tedavi grubuna %20 dekstroz ve %0.2 prilokain, kontrol grubuna %0.9 salin ve %0.2 prilokain lumbosakral omurga ve pelvik kuşağın duyarlı olan ligamanlarına ve tendon yapışma bölgelerine haftada 1 kez olmak üzere toplam 6 kez uygulandı. Tüm hastalara lomber fleksiyon ve ekstansiyon egzersizlerini içeren ev programı verildi.Hastalar tedavi öncesinde, 2, 4 ve 6. aylarda VAS ağrı ve disabilite, Likert ağrı ölçeği (LAS), Kısa Form-36 (SF-36), Roland Morris disabilite anketi (RMS), ağrı disabilite indeksi (ADİ), lomber schober testi ile değerlendirildiler. Ayrıca her enjeksiyondan sonra yan etkiler kaydedildi.Her iki grupta da 2, 4 ve 6.ayda VAS ve LAS ile değerlendirilen ağrı skorlarında ve VAS, RMS ve ADİ ile değerlendirilen disabilite skorlarında başlangıca göre anlamlı azalma saptandı ancak tedavi grubundaki azalmanın kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha fazla olduğu görüldü. Tedavi grubunun 2, 4 ve 6. ay tüm SF-36 ölçek skorları kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu.Sonuç olarak, egzersizle birlikte uygulanan proloterapi enjeksiyonları KMBA'da ağrı ve disabilite skorlarını düzeltmede salin enjeksiyonlarına göre daha etkili bulundu.
Prolotherapy is an injection based treatment for chronic mechanical low back pain (CMLBP). Studies of prolotherapy have reported conflicting results regarding its effectiveness in CMLBP. Consequently, further studies are needed to clear confusion about effects of prolothrapy in treatment of CMLBP. The purpose of our study was to asses the efficacy of prolotherapy injections in the treatment of CMLBP.Among patients who admitted to Physical Medicine and Rehabilitation out-patients' clinic of Uludağ University Faculty of Medicine, those who diagnosed as CMLB 40 patient were included to study and they were randomized to treatment and control groups.Injections were performed weekly for a total of six weeks into tender ligaments and tendon attachment areas of lumbosacral spine and pelvic girdle. 20% dekstroz and 0.9% saline solutions were used in treatment and control groups respectively. Home exercise program consist of lumbar flexion and extansion exercises were given to both group.Patients were evaluated at beginning, 2, 4 and 6. months with VAS scales for pain and disability, Likert pain scale (LAS), Short Form-36 (SF-36), Roland Morris disability questionnaire (RMS), pain disability index (PDI) ,and lumbar schober test. Also, adverse effects were recorded after each injection.Pain scores evaluated with VAS and LAS and disability scores evaluated with VAS, RMS and PDI of both groups were found improved significantly at 2, 4, 6. months compared with before injection assessments. However, improvements in treatment group were found more significant than the control group. SF-36 scores of treatment group at 2, 4, and 6. months were found significantly higher than that of the control group.İn conclusion, prolotherapy injections applied with exercise were found more effective in improving pain and disability scores in CMLBP compared with saline injections.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2274
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289276.pdf513.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons