Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2272
Title: Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda optik koherens tomografinin tanıdaki ve takipteki yeri
Other Titles: Contribution of optical coherence tomography (OCT) in the process of diagnosis and follow-up of age-related macular degeneration
Authors: Gelişken, Öner
Kaya, Derya Tüzün
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Yasa bağlı makula dejenerasyonu
Optik koherens tomografi
Fundus floresein anjiografi
Age related macular degeneration
Optical coherence tomography
Fundus fluorescein angiography
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, D. T. (2009). Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda optik koherens tomografinin tanıdaki ve takipteki yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu retrospektif çalışmada, yaşa bağlı makula dejenerasyonunda (YBMD) optik koherens tomografinin (OKT) tanıdaki ve takipteki yeri ve farklı patolojik OKT bulgularının prognostik bir değer taşıyıp taşıyamayacağı araştırıldı.Bu çalışma, Nisan 2006-Temmuz 2009 arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'na başvuran ve yaş tip YBMD tanısı alan 59 hastayı (39 erkek, 20 kadın; yaş aralığı:54-94; ortalama yaş 71,3 yıl) içerdi. Tüm hastalara intravitreal bevacizumab tedavisi uygulanmıştı. Yaş tip YBMD tespit edilen gözlerdeki lezyonlar baskın klasik koroid neovaskülarizasyonu (KNV) ve gizli KNV olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Optik koherens tomografi görüntülerinde subretinal sıvı, retina içi ödem, pigment epitel dekolmanı (PED) ve vitreomakuler çekinti varlığı araştırıldı.Tanı sırasında ve 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 12. ay izlemlerinde klinik muayene bulguları, OKT bulguları ve fundus floresein anjiografi (FFA) bulguları değerlendirildi. Hastalığın etkinliğini belirlemek açısından FFA ve OKT bulguları karşılaştırıldı.Tanı sırasında yaş tip YBMD'li 58 gözde (%85,2) FFA ve OKT bulguları uyumlu iken, 10 gözde (%14,8) uyumsuzdu. İzlem muayenelerinde yapılan 62 FFA tetkikinin 57'si (%91,9) OKT ile uyumlu iken, 5'i (%8,1) OKT ile uyumsuzdu.Optik koherens tomografi bulgularının prognostik bir önemi olup olmadığı araştırıldı. Görme keskinliğindeki değişim ve santral foveal kalınlıktaki değişim arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Başlangıç OKT bulgularına göre 6 grup oluşturuldu. Vitreomakuler çekinti ve kistoid retina ödemi olan gözler diğer gruplarla karşılaştırıldığında; görme keskinliğindeki değişim ve santral foveal kalınlıktaki değişim açısından anlamlı derecede farklıydı. Bu grupta tedaviye cevap alınamamıştı.Optik koherens tomografi ile invaziv olmayan ve hızlı bir şekilde kayıt edilebilir veriler elde edilir. Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda, OKT ile elde edilen sonuçlar FFA ile büyük oranda uyumludur. Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda, vitreomakuler çekinti varlığı tedaviyi olumsuz etkilemektedir.
The aim of the study is to determine the contribution of optical coherence tomography (OCT) in the process of diagnosis and follow-up of age-related macular degeneration (AMD). The prognostic value of OCT in diverse ocular pathologies is also investigated.Fifty-nine patients (39 male, 20 female), who were newly diagnosed with wet AMD in Uludag University Department of Ophthalmology, were enrolled in the present study. Mean age of cases was 71.3 years (54-94). All patients were treated with intravitreal bevacizumab. Lesions of wet AMD were divided into 2 groups, either as predominantly classic choroidal neovascularisation (CNV) or occult CNV. The presence of subretinal fluid, intraretinal edema, pigment epithelial detachment (PED) and vitreo-macular traction were investigated in OCT imagings.In all cases clinical examination findings, OCT measurements and fundus fluorescein angiography (FFA) characteristics were recorded at the baseline and 1, 3, 6, and 12 months after initial treatment. At the baseline FFA and OCT were in concordance in 58 eyes (85,2%) whereas it was discordant in 10 eyes (14,8%). Along the follow-up, findings of FFA and OCT were in concordance in 57 eyes (91,9%) whereas it was discordant in 5 eyes (8,1%).The prognostic value of OCT findings in AMD is also investigated. There was no significant relation between the visual acuity change and the central foveal thickness change. Six groups were formed depending on the baseline OCT findings. In cases with vitreomacular traction and cystoid macular edema, the visual acuity change and the central foveal thickness change were significantly different from other groups. No response to treatment was achieved in those cases.Optical coherence tomography enables to record accurate data in a prompt and non-invasive manner. In cases of AMD, OCT is generally in concordance with FFA. The presence of vitreomacular traction adversely effects treatment in AMD cases.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2272
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307188.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons