Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2268
Title: Bovine viral diarrhoea virus (BVDV) Türkiye izolatlarının serolojik özellikleri ve Türkiye'de kullanılan BVDV aşılarının yerel suşlara karşı oluşturduğu bağışıklık düzeylerinin belirlenmesi
Other Titles: Serological properties of bovine viral diarrhoea virus (BVDV) isolates from Turkey and determination of immunological levels produced by BVDV vaccines used in Turkey against local isolates
Authors: Yeşilbağ, Kadir
Alpay, Gizem
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: BVDV
Alt grup
Çapraz nötralizasyon
Serolojik ilişki
Aşı
Subtype
Cross neutralization
Serological relations
Vaccine
Issue Date: 12-Mar-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alpay, G. (2014). Bovine viral diarrhoea virus (BVDV) Türkiye izolatlarının serolojik özellikleri ve Türkiye'de kullanılan BVDV aşılarının yerel suşlara karşı oluşturduğu bağışıklık düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bovine viral diarrhoea virus (BVDV) dünyada yaygın olarak görülen bir enfeksiyona neden olmaktadır. Çeşitli çalışmalarla farklı BVDV genotipleri içerisinde yer alan çok sayıda alt grup tanımlanmıştır. Ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalarda en yaygın görülen alt grubun BVDV-1l'nin olduğunu gösterülmektedir. Tez çalışmasının amaçlarından biri Türkiye'de bulunan alt grupların serolojik ilişkilerinin belirlenmesidir. Bu amaçla farklı BVDV-1 (BVDV -1a, -1b, -1d, -1f, -1h, -1l) alt gruplarına ait inaktif virus suşları kullanılarak immunize edilen koyunlardan poliklonal antiserumlar elde edilmiş ve çapraz nötralizasyon çalışmalarında kullanılmıştır. Bu alt grupların antiserumlarıyla elde edilen nötralizan antikor yanıtlarının geometrik ortalamaları sırasıyla 1:320, 1:285, 1:320, 1:226, 1:1280, 1:1015 olarak değerlendirilmiştir. Test edilen alt gruplar arasında değişik düzeylerde serolojik farklılıklar saptanmıştır. BVDV-1f alt grubuyla diğer alt gruplar arasında önemli antijenik farklılıkların olduğu, buna karşı BVDV-1h ve BVDV-1l alt grupları ile söz konusu diğer alt gruplar arasında yakınlık olduğu belirlenmiştir. Tez çalışmasının diğer bir amacı; Türkiye'de satışa sunulan BVDV aşılarının Türkiye'de görülen BVDV suşlarına karşı geliştirdiği nötralizan antikor yanıtlarının incelenmesidir. Bu amaçla 5 sığırdan oluşan 3 deneme grubunun her birine ayrı bir aşı uygulanmış ve 15 gün aralıklarla 6 defa kan örneği toplanarak 11 adet yerel BVDV suşuna karşı nötralizan antikor düzeyleri belirlenmiştir. Her üç aşının da yerel BVDV-1 suşlarının birçoğuna karşı belirgin bir nötralizan antikor yanıtı oluşturduğu (1:272 – 1:835) ancak yerel BVDV-2 suşuna karşı gelişen yanıtın düşük olduğu saptanmıştır. İlk deney düzeninde antijenik farklılığı saptanan BVDV-1f alt grubuna karşı tüm aşılarla, koruyucu olduğu öne sürülen titrelerden (1:256) daha yüksek nötralizan antikor titreleri geliştiği görülmüştür. Nötralizan antikor titreleri karşılaştırıldığında monovalan aşının multivalan aşılara kıyasla daha yüksek antikor yanıtı sağladığı belirlenmiştir.
Bovine viral diarrhoea virus (BVDV) causes an infectious disease which seen in worldwide. By different studies many distinct subtypes were identified in both genotypes. Current studies showed that BVDV -1l is predominant subtype in Turkey. The first aim of this study was to determine serological relations between the prevalent subtypes in the Turkey. For that purpose polyclonal antiserums were obtained by immunization of sheep with 6 inactivated virus strains belonging to BVDV -1 subtypes (BVDV-1a, -1b, -1d, -1f, -1h -1l) and were used for cross-neutralization tests. Neutralizing antibody titers with using different antiserums are; 1:320, 1:285, 1:320, 1:226, 1:1280 and 1:1015 respectively. The degree of serologic diversity varied markedly between tested subtypes. However it is exhibited that subtype BVDV-1f was significantly diverse, BVDV -1h and BVDV-1l were closely related with the other tested subtypes especially subtypes found in common vaccines for BVDV. The second goal of this study was to investigate the level of virus neutralizing (VN) serum antibodies rised against Turkish isolates by BVDV vaccines which is in the market in Turkey. For that purpose 3 experimental group of cattle, each including 5 animals, were immunized with a seperate BVDV vaccine. Blood samples were taken 6 times with 15 day intervals and used for determination of neutralizing antibody titers against 11 BVDV local strains. However all three vaccines induced neutralizing antibody titer against many of antigenically diverse BVDV-1 strains (1:272 – 1:835) seen in Turkey, antibody titers against BVDV-2 strain were lower. Although antigenic differences of BVDV-1f subtype was indicated in the first experimental scheme of this study, antibody titers generated by all three vaccines for this subtype were higher than recomended protection levels (1:256). When geometrical means of neutralizing antibody titers among three vaccine groups were compared, it was detected that the monovalent vaccine sitimulated titers higher than multivalent BVDV vaccines.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2268
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
390158.pdf2.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons