Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2266
Title: Kent kimliği: Safranbolu örneği
Other Titles: Urban identity: An example of Safranbolu
Authors: Sam, Neslihan
Şendil, Gamze Naz
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı/Kentleşme ve Çevre Sorunları Bilim Dalı.
Keywords: Kent kimliği
İmge
Safranbolu evleri
Urban identity
Image
Historical Safranbolu houses
Issue Date: 20-Mar-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şendil, G. N. (2017). Kent kimliği: Safranbolu örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, Safranbolu'nun kent kimliğini farklı açılardan bakarak, aynı zamanda bir bütüne ulaşacak şekilde irdelemeyi hedeflemektedir. Hem sahip olduğu tarihi ve kültürel geçmişi, hem de kentte yaşayan bireylerin algısında oluşan Safranbolu izlenimi imge kavramıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde kent kavramının tanımına, kökenlerine, özelliklerine yer verilmiştir. Modernleşme öncesi ve sonrası kent incelenerek, geçirdiği dönüşümler, dünya sahnesindeki yeni işlevi ve rolü kavranmak istenmiştir. İkinci bölümde kent kültürü, kent imgesi ve kent kimliği kavramları incelenerek, aralarındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde Safranbolu tarihi geçmişi, kültürü, sivil mimari örneği olan evleri, canlılığını koruyan yaşam tarzı detaylı bir şekilde anlatılmıştır. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesinin önemi ve koruma anlayışı hakkında bilgi almak için Safranbolu Belediye Başkanı ile söyleşi yapılmıştır. Son olarak bireylerin zihinlerindeki Safranbolu algısını öğrenmek için Kevin Lynch'in kullandığı görüşme formu yöntemi 30 katılımcıya uygulanmıştır. Yapılan çalışmaların sonucunda küreselleşen dünyada, git gide birbirine benzeyen kentler arasında, Safranbolu'nun yerel değerleriyle nasıl ön plâna çıktığı ve bu yerel değerlerini ne denli koruyabildiği tartışılmıştır.
This thesis aims to examine the urban identity of Safranbolu in an inductive way from different points of view. Both the impression of Safranbolu in the minds of citizens and the background of Safranbolu in terms of its history and culture are investigated. In the initial chapter of the thesis, the definition of the city consept, the origin and the features of the city are explicated. With the analysing of the city structure with regards to before and after modernist period, both the formation and the role of the city on the world's stage are comprehended. In the second chapter; city culture, city image and urban identity are investigated, the relevance among these concepts are determined. In the third chapter, Safranbolu is depicted in detail with regards to its historical background, its houses as significant examples of civil architectureand its colorful life-style. The thesis also includes an interview with the mayor of Safranbolu in order to have some information about the significance of Safranbolu as a city in UNESCO World Heritage List and the methods of conservation. Finally the feedback form technique used by Kevin Lynch are performed to the participants in order to have an idea about Safranbolu in their minds. As a consequence of the researches related to the thesis, the fact that Safranbolu comes to the forefront with its local values among the cities that gradually resemble each other and whether it can conserve these local values are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2266
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459894.pdf3.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons