Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2262
Başlık: Sıçanlarda artmış karın içi basıncına bağlı gelişen stres endokrin yanıt sırasındaki tiroid hormon değişiklikleri
Diğer Başlıklar: Alteration in thyroid hormones during endocrine stress response due to increased intraabdominal pressure in rats
Yazarlar: Korun, Nusret
Uysal, Erdal
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Karın içi basınç
Tiroid hormonları
Vazopressin
Kortizol
Intraabdominal pressure
Thyroid hormones
Vasopressin
Cortisole
ACTH
Yayın Tarihi: 2008
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Uysal, E. (2008). Sıçanlarda artmış karın içi basıncına bağlı gelişen stres endokrin yanıt sırasındaki tiroid hormon değişiklikleri . Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmada pnömoperitonyum ile oluşturulmuş artmış karın içi basıncına bağlı oluşan stres endokrin yanıt sırasında tiroid hormon profilindeki değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır.Çalışmada 150 adet "wistar albino" dişi sıçan kullanıldı. Sıçanlar 5 ana gruba ayrıldı. Grup 1: (Kontrol), Grup 2 ve Grup 3, 15 mmHg basınca maruz bırakılan gruplar, Grup 4 ve Grup 5: 25 mmHg basınca maruz bırakılan gruplar olarak belirlendi. Grup 2 ve Grup 4'e dekompresyon yapılmadan, Grup 3 ve Grup 5'e dekompresyon yapıldıktan sonra kan örnekleri alındı. Tüm gruplar 3 ayrı alt gruba ayrıldılar. Tüm alt gruplar 10 adet sıçandan oluşturuldu. Kan örneklerinden TSH, T3, T4, ACTH, vazopressin ve kortizol düzeyleri çalışıldı.Yüksek basınca maruz kalan Grup 4 ve Grup 5'deki deneklerde TSH değerleri anlamlı olarak düşük (p<0,001) bulunurken, Grup 4'de serbest T3 ve total T3 değerlerinde anlamlı artış bulundu (p<0.05). Total T4 değerleri açısından karşılaştırmalarda hiçbir grupta anlamlılık saptanmazken serbest T4 değerlerinde sadece Grup 3'de anlamlı artış görüldü. Karın içi basınç arttıkça vazopressin, ACTH ve kortizol değerlerinde artış bulundu. Dekompresyonla birlikte ACTH ve vasopressin değerlerinde düşme saptandı.Karın içi basınç arttıkça vazopressin, ACTH ve kortizol salgılanması artmaktadır. Bu bulgular karbondioksit insuflasyonu ile elde edilen karın içi basıncı artışında, basınç arttıkça organizmada daha belirgin stres yanıt oluştuğunu göstermektedir. Yüksek basınçlarda TSH salınımı azalırken T3 salınımı artar. Bu durumun klinik bulgulara etkisi henüz tam netleşmemiştir. Karın içi basınç artışında TSH'daki farklı davranışı ortaya koymak ve klinik sonuçlarının daha iyi anlaşılabilmesi için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
The evaluation of the alteration in thyroid hormone profile in stress endocrine response which dependents on elevated intraabdominal pressure that was made by pneumoperitoneum, was aimed.The 150 "wistar albino" female rat was used in the present study. There were five mean groups of rats. Group 1: (Control), Group 2 and Group 3 were exposed to 15 mmHg pressure; Group 4 and Group 5 were exposed to 25 mmHg pressure. Blood tests were taken before decompression in Group 2 and Group 4, after decompression in Group 3 and Group 5. All groups are divided into 3 subgroups. There were 10 rats in subgroups. Blood TSH, T3, T4, ACTH, vasopressin and cortisole levels were evaluated.TSH levels in Group 4 and Group 5 that had been exposed to high pressure were significantly lower (p<0.001), free T3 and total T3 levels in Group 4 was detected to elevated (p<0.05). There were no differences among groups in total T4 values, However there were a significant increase in free T3 levels only in Group 3. Significant increases in vasopressin, ACTH and cortisole, levels were parallel to increase in intraabdominal pressure. Following decompression there were significant decreases in ACTH and vasopressin levels.Vasopressin, ACTH and cortisole levels were elevated due to increase intraabdominal pressure. The findings are detection of elevated intraabdominal pressure by insuflation of carbon dioxide when pressure increase in the body, a significant stress response was observed. While TSH secretion is suppressed T3 secretion increases due to increase intraabdominal pressure. The results are not clear yet in this subject. Future research should focus on better understanding of the clinical results in differences of TSH values due to increased intraabdominal pressure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2262
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
289271.pdf1.32 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons