Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2260
Title: Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarının derslerinde kullandıkları öğretim yöntemlerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of teaching methods of Educational Sciences Department lecturers
Authors: Dirik, M. Zahit
Tosuntaş, Şule Betül
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı.
Keywords: Öğretim yöntemleri
Öğretim elemanları
Öğretmen adayları
Eğitim Fakültesi
Instruction methods
Lecturers
Pre-service teachers
Faculty of Education
Issue Date: 30-Jul-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tosuntaş, Ş. B. (2013). Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarının derslerinde kullandıkları öğretim yöntemlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı öğretim elemanı ve öğrenci görüşlerine göre Eğitim Bilimleri Bölümünde görev yapan öğretim elemanlarının farklı öğretim yöntemlerini kullanma sıklıklarını ve bu yöntemleri kullanma biçimlerini belirlemek ve değerlendirmektir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri derslerini yürüten 29 öğretim elemanı ve Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programında öğrenim gören 72, İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 67, Yabancı Diller Bölümü İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 94 öğrenci olmak üzere toplam 233 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan 50 maddelik 5?li derecelendirme tipinde anket formu ile toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretim elemanlarının görüşleri arasında cinsiyet açısından anlamlı farklılık bulunamamıştır. Öğretim yöntemlerinin kullanma sıklıkları açısından öğretim elemanları ve öğrenci görüşleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğretim elemanları anlatım yöntemini bazen kullandıklarını belirtirken öğrenciler anlatım yönteminin sıklıkla kullanıldığını belirtmişlerdir. Diğer öğretim yöntemlerinin ise öğretim elemanlarının belirttiği kadar sıklıkla kullanılmadığını ifade etmişlerdir. Öğretim yöntemlerinin öğretim ilkeleri ve yöntem kullanım ilkelerine uygun şekilde kullanımı incelenmiştir. Öğretim elemanlarının kullanma biçimlerinin ilkelere uygun olduğu ancak bunun yeterli sıklıkta olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim elemanlarının, nitelikli öğretimin sağlanabilmesi için, öğretim elemanlarının her durumda yöntem çeşitliliğini sağlaması, ders yükünün ve sınıf mevcutlarının azaltılması, derse etkin şekilde katılımlarını sağlayacak yöntemleri daha çok kullanması ve dersin her bireyin farklı olduğu hesaba katılarak işlenmesi önerilmektedir.
The aim of this study is to determine and evaluate the frequency of lecturers' -teaching at the Department of Educational Sciences- usage of various instruction methods and the manner of usage of these methods according to the lecturers' and students' views. Descriptive survey method was used in the research. The participants of this study includes 29 lecturers teaching at Uludağ University Faculty of Education The Department of Educational Sciences, and 233 students studying at Uludağ University 72 of whom studying at the Department of Educational Sciences and the Department of Psychological Counseling and Guidance, 67 of whom studying at the Department of Elementary Mathematics, 94 of whom studying at the Department of Foreign Languages The Department of English Language Teaching. The data were collected via 5-likert type scale survey, including 50 items, prepared by the researcher. According to the findings there is no significant difference in the lecturers' views in terms of gender. There is significant difference between lecturers' and students' views about lecturers' usage frequency. While the lecturers stated that they use the direct instruction method sometimes, the students stated that the direct method is used frequently. Students also expressed that the other instruction methods are not used as frequently as the lecturers stated. Appropriate usage of methods of instructions according to the instruction principles and method usage principles were examined. It was found that the lecturers' usage types of instruction methods were appropriate, but not frequent enough. In order to assure qualified instruction, it is proposed that lecturers' course work and classroom size should be decreased, the methods of instruction ensuring active participation of students should be used more frequently, lecturers should provide variety of instruction methods and individual differences should be considered while teaching.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2260
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
339823.pdf2.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons