Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2256
Başlık: Nazal cerrahi girişim geçirecek hastalarda esmolol hidroklorid ile sağlanan kontrollü hipotansiyonun nitrogliserin ile karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: The comparison of esmolol hydrocloride with nitroglycerine on providing controlled hypotension in patients who applied nasal surgery
Yazarlar: Kutlay, Oya
Güney, Ayla
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kontrollü hipotansiyon
Esmolol
Nitrogliserin
FESS
Septorinoplasti
Controlled hypotension
Esmolol hydrocloride
Nitroglycerine
Septorhinoplasty
Yayın Tarihi: 2008
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Güney, A. (2008). Nazal cerrahi girişim geçirecek hastalarda esmolol hidroklorid ile sağlanan kontrollü hipotansiyonun nitrogliserin ile karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Nazal cerrahi girişimlerde kanama miktarını azaltmak amacıyla yavaş olarak başlayan ve normale dönen hafif derecede kontrollü hipotansiyon sıklıkla tercih edilmektedir. Çalışmamızda nazal cerrahi girişim geçirecek olgularda, desfluran-remifentanil anestezisi altında ve BİS monitorizasyonu esmolol hidroklorid ile nitrogliserinin kontrollü hipotansiyon oluşturmadaki etkilerini, cerrahi alanın kalitesini, karaciğer ve böbrek fonksiyonları üzerine olan etkilerini ve yan etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.Etik kurul onayı alındıktan sonra ASA I ve II grubu, fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi veya septorinoplasti operasyonu planlanan 40 olgu randomize olarak, esmolol (Grup E, n=20) veya nitrogliserin (Grup N, n=20) şeklinde iki gruba ayrıldı. Grup E'de esmolol 30 sn içinde 500 µg/kg bolus doz verilerek idamede 25-300 ?g/kg/dk ve Grup N'de nitrogliserin 0.5-2 µg/kg/dk infüzyon hızında sistolik arter basıncının (SAB) 80 mmHg olacak şekilde uygulandı. Tüm olgularda hedef değere ulaşılıncaya kadar geçen süre, kontrol, hipotansif ve derlenme dönemindeki hemodinamik parametreler, BİS periferik oksijen satürasyonu, soluk sonu karbondioksit basıncı ve arteryel kan gazı değerleri kaydedildi. Cerrahi alan kanama skoru, preoperatif ve postoperatif 1. günde AST, ALT, üre, kreatinin ve LDH değerleri ve ayrıca yan etkiler kaydedildi.Hedef arterial basınca ulaşma süresi her iki grupta benzerdi. Hipotansif dönemde SAB, diastolik arter basıncı (DAB), ortalama arter basıncı (OAB) ve kalp atım hızı (KAH) değerlerinde Grup E'de sırasıyla 24%, %33, %27 ve 35% (p<0.001, p<0.001, p<0.001 ve p<0.001), Grup N'de ise %30, %33, %34 ve %23 (p<0.001, p<0.001, p<0.001 ve p<0.001) azalma izlendi. Derlenme döneminde Grup E'de DAB ve KAH değerlerinde sırasıyla %9 ve %18 azalma (p<0.05, p<0.001), Grup N'de ise SAB, DAB ve OAB değerlerinde sırasıyla %7, %3 ve %7 (p<0.05, p<0.05 ve p<0.05) azalma saptandı. Hipotansif dönemde KAH değerlerindeki azalmalar Grup E'de yüksekti (p<0.05). Postoperatif kreatinin ve LDH değerlerinde preoperatif değerlerine göre her iki grupta da benzer artış izlendi (p<0.05, p<0.05). Gruplar arasında pH, PO2, laktat değerleri ve cerrahi alan kanama skorları açısından fark yoktu.BİS monitorizasyonu ile birlikte uygulanan desfluran-remifentanil anestezisi altında esmololün nitrogliserine benzer stabil hemodinami ve iyi cerrahi görüş alanı sağlaması nedeni ile kontrollü hipotansiyon için uygun ve güvenli olduğu kanısındayız.
Controlled hypotension with slowly onset and return normally is frequently preferred to reduce bleeding in nasal surgery aproaches. This study was undertaken to assess the efficacy of esmolol hydrocloride with nitroglycerine on providing controlled hypotension, surgical field quality, and liver and kidney function under desflurane-remifentanil infusion anaesthesia and BIS monitorization in patients who applied nasal surgery approaches.After ethical approval, ASA physical status I-II, 40 patients undergoing FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery) and septorhinoplasty surgery were randomized into two groups as esmolol (Grup E, n=20) or nitroglycerine (Grup N, n=20). In group E, a bolus dose of 500 µg/kg esmolol was given in 30 seconds followed by continuous administration at a dose of 25-300 µg/kg/dk and in group N nitroglycerine was given at a dose of 0.5-2 µg/kg/dk to maintain systolic arterial pressure (SAP) at 80 mmHg. The time to reach the targetted pressure, hemodynamic parameters in control, hypotansive and recovery periods, BIS, peripheric oxigen saturation,end-tidal carbondioxide pressure and arterial blood gas analysis were recorded in all patients.Time to reach the targetted arterial pressure was similiar in two groups. At hypotensive period, SAP, diastolic arterial pressure (DAP), mean arterial arterial pressure (MAP), and heart rate (HR) were decreased 24%, 33%, 27% and 35%, respectively in group E (p<0.001, p<0.001, p<0.001 and p<0.001), and were decreased 30%, 33%, 34% and 23%, respectively in group N (p<0.001, p<0.001, p<0.001 ve p<0.001). At recovery period, DAP and HR were decreased 9%, 18%, respectively in group E (p<0.05, p<0.001), and SAP, DAP and MAP were decreased 7%, 3% ve 7%, respectively in group N (p<0.05, p<0.05 ve p<0.05). The decrease in HR was higher in group E at hypotensive period (p<0.05). A similiar increase in postoperative creatinine and lactate dehydrogenase (LDH) parameters was seen in both of the groups when compared preoperative (p<0.05, p<0.05). There was no difference in pH, PO2, lactate and surgical field bleeding scores between the groups. We concluded that, as providing hemodynamic stability and good surgical field visibility similiar to nitroglycerine, esmolol was suitable and safe for controlled hypotension under desflurane-remifentanil anesthesia with BIS monitorization.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2256
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
289265.pdf285.17 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons