Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2247
Title: Depresyonu olan ergenlerde intihar düşüncesini etkileyen sosyal, emosyonel ve kognitif faktörlerin araştırılması
Other Titles: Investigation of social, emotional and cognitive factors with effect on suicidal ideation in depressed adolescents
Authors: Taneli, Yeşim
Soylu, Nusret
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: İntihar düşüncesi
İntihar girişimi
Depresif bozukluk
Ergen
Çocuk psikiyatrisi
Suicide idea
Suicide attempt
Depressive disorder
Adolescent
Child psychiatry
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Soylu, N. (2009). Depresyonu olan ergenlerde intihar düşüncesini etkileyen sosyal, emosyonel ve kognitif faktörlerin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Depresyon ve intihar davranışının sıklıkla birlikte bulunacağı düşünülse de, depresyonu olan ergenlerin sadece bir kısmının intihar düşüncesi vardır ve bunlarında ancak bir bölümü intihar girişiminde bulunmaktadır. Çalışmamızda, depresif ergenlerde intihar düşüncesinin gelişmesinde ve intihar girişimine dönüşmesinde rol oynayan sosyal, kognitif ve emosyonel faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya, Depresif Bozukluk tanısı alan 12–18 yaş arası 63 ergen (48 kız, 15 erkek) hasta dahil edilmiş, yaş ortalaması 192,2±15,7 ay olarak saptanmıştır. Yüz yüze görüşmelerde hastaların intihar düşünceleri, intihar planları, geçmiş intihar girişimleri değerlendirilmiş, sosyo–demografik veriler saptanmıştır. Ayrıca Çocuklar İçin Depresyon Envanteri, Durumluluk–Sürekli Kaygı Envanteri (STAI–I, STAI–II), Kısa Semptom Envanteri, Beck Umutsuzluk Ölçeği, Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Güçler ve Güçlükler Anketi Ergen ve Anne– Baba Formu (SDQ–E, SDQ–AB) uygulanmıştır. İstatistiksel analizlerde SPSS uygulanmıştır. Depresyonu olan ergenlerde intihar düşüncesi ile ilişkili faktörler: yüksek depresyon ve anksiyete düzeyleri, umutsuzluk, düşük benlik saygısı, algılanan toplam sosyal desteğin ve arkadaş desteğinin düşüklüğü, somatizasyon, hostilite, psikotisizm, emosyonel güçlükler ve akran ilişkileri ile ilgili güçlükler olarak saptanmıştır (p<0,05). İntihar girişimi ile ilişkili faktörler ise: dağılmış aileden gelme, baba eğitim düzeyinin düşüklüğü, algılanan toplam sosyal desteğin ve aile desteğinin düşüklüğü, yüksek oranda davranışsal ve dikkat eksikliği–hiperaktivite ile ilişkili güçlüklerin varlığı olarak saptanmıştır (p<0,05). İntihar girişimi olan hastalarda, intihar düşüncesi olup girişimi olmayan hastalara göre saptanan tek fark; algılanan aile desteğinin daha düşük olması olmuştur (p<0,05). İntihar düşüncesinin gelişmesi ve bu düşüncenin intihar girişimine dönüşmesi ile ilgili faktörlerin dikkate alınması, depresif ergenlerin intihar girişimlerini önlemede klinisyenlere yardımcı olacaktır.
Although it is often thought that depression and suicidal behaviour would occur together, only some depressed adolescents have suicidal ideation, of which only a part perform suicide attempts. Our study aimed at investigating social, emotional and cognitive factors playing a role in the development of suicidal ideation in depressed adolescents and its turning into a suicide attempt. Sixtythree adolescents (48 female, 15 male) aged 12 to 18 years were included in the study. Mean age was 192.2±15.7 months. In face to face interviews, suicide ideation, suicide plans, past suicide attempts were evaluated, sociodemographic data were collected. Additionally, Children’s Depression Inventory (CDI), State-Trait Anxiety Inventory (STAI-I, II), Brief Symptom Inventory, Beck Hopelessness Scale, Coopersmith Self-Esteem Inventory, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Strengths and Difficulties Questionniare (SDQ) adolecent and parent forms were applied. SPSS was used for statistical analyses. Factors associated with suicidal ideation in depressed adolescents were: high depression and anxiety levels, hopelessness, low self-esteem, lower perceived social support and friend support, somatisation, hostility, psychotisism, emotional diffiulties, difficulties in peer relations (p<0,05). Factors associated with suicide attempts were: parted family background, low paternal education level, lower perceived total social support and family support, high rates of conduct and attention deficit-hyperactivity associated difficulties (p<0.05). Patients with suicide attempt differed from patients with suicidal ideation but without suicide attempt only in lower perceived family support (p<0.05). Considering factors associated wtih the development of suicidal ideation and its turning into a suicide attempt, will help clinicians to prevent suicide attempts of depressed adolescents.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2247
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307171.pdf813.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons