Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2245
Title: Girişimci kadın ve erkeklerin başarı algısındaki farklılıklar: Küçük ölçekli işletmelerde Bursa ili örneği
Other Titles: Success perception differences among female and male entrepreneurs: Case study on small size entreprises in Bursa
Authors: Kılkış, İlknur
Başol, Oğuz
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Girişimci
Girişimcilik
Toplumsal cinsiyet
Girişimci öz yeterlilik
Başarı algısı
Entrepreneurs
Entrepreneurship
Social gender
Entrepreneur self-efficiency
Perception of success
Issue Date: 21-Jun-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başol, O. (2010). Girişimci kadın ve erkeklerin başarı algısındaki farklılıklar: Küçük ölçekli işletmelerde Bursa ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüz dünyasında girişimlerin ekonomik değeri giderek önem kazanmaktadır. Küreselleşme ile birlikte ülkeler arası sınırlar kalkmakta, pazarların ölçekleri değişmekte ve artan rekabet yenilikçi olmayı, beklenmedik zorluklarla mücadele etmeyi, yatırımcılar ile doğru ilişkiler kurmayı zorunlu kılmaktadır. Bir diğer önemli unsur ise dünya nüfusunun kabaca yarısını oluşturan kadınların ekonomik sistem içindeki yerinin giderek önemli hale gelmesidir.Ekonomik anlamda bir işletmenin devamlılığı başarılı olmasına bağlıdır. Bu anlamda klasik girişimciler olan erkekler ile önemi ve ekonomik değeri giderek artan kadın girişimcilerin başarı algısındaki benzerliklerinin ve farklılıklarının ortaya çıkarılması oldukça önem arzetmektedir. Bu amaçla hazırlanan tez; girişimcilerin demografik özelliklerini, girişimcilik içinde önem verdikleri değerler, toplumsal cinsiyet algısını ve başarıyı değerlendirme unsurlarını içermektedir.Teze konu olan araştırma Bursa ilinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletme sahibi toplam 106 kadın ve erkek girişimcinin incelenmesinden oluşmaktadır. Araştırmada Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış olan "Girişimci Öz Yeterlilik" ölçeğinden ve KOSGEB'in hazırladığı girişimcilik anketinin ilgili sorularından yararlanılmıştır. Ayrıca çalışmada girişimciler ile yüz yüze görüşmelerin sonucunda elde edilmiş bulgulara da yer verilmektedir.
The economic value of enterprises in the world today is becoming increasingly come into prominence. Together with globalization, the boundaries between countries are removed, scale of markets changes and increasing competition pins down being innovative, to deal with unexpected difficulties, establishing right relationship with investors. Another important element is growing importance of women's place, who make up roughly half of world's population, in economic system.Continuity of a company depends upon its success in economics. In this sense, revealing the similarities and differences between men's, who are classical entrepreneurs, and women's, whose importance and economic value is increasing, perception of success is quite important. Thesis, is prepared for that purpose, includes; entrepreneur's demographic characteristics, their values in entrepreneurship, perception of social gender and elements of success assessment.The research that subject to the thesis, consists of examination of 106 male and female entrepreneurs who own small or medium-sized companies that operate in the province of Bursa. In research, it is benefitted from the entrepreneurs self-efficiency scale, of which validity and reliability is appointed, and questionnaire of entrepreneurship that is prepared by KOSGEB. In addition findings, that are obtained from entrepreneurs as a result of face to face interview in study, are also included.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2245
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262873.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons