Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2241
Başlık: Resim-iş eğitimi öğretmen adaylarının özgün baskıresim dersinde kullanılan yöntem ve tekniklere dair görüş ve önerilerinin mesleki açıdan değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: Investigations of opinions and suggestions of teacher candidates at art education department about methods and techniques used in printmaking courses
Yazarlar: Erim, Gonca
Karakuyu, Meltem
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Özgün baskıresim
Resim-İş eğitimi
Sanat eğitimi
Anasanat atölye
Seçmeli sanat atölye
Printmaking
Fine arts education
Art education
Main art studio
Selective art studio
Yayın Tarihi: 28-May-2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karakuyu, M. (2012). Resim-iş eğitimi öğretmen adaylarının özgün baskıresim dersinde kullanılan yöntem ve tekniklere dair görüş ve önerilerinin mesleki açıdan değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırma, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretmen adaylarının özgün baskıresim dersinde öğrendikleri yöntem ve tekniklere dair görüş ve önerilerini içermektedir. Araştırma süresince öğretmen adaylarının özgün baskıresim dersinde öğrendikleri yöntem ve teknikleri, meslek yaşantılarına aktarabilmeleri konusundaki görüş ve önerileri belirlenmeye çalışılmıştır.Araştırma 2010-2011 eğitim öğretim yılında, Türkiye'nin her bölgesinden toplamda 7 üniversitede yapılan anket çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde özgün baskıresim Anasanat Atölye ve Seçmeli Sanat Atölye öğrencilerine uygulanmak üzere 37 önerme ve 1 açık uçlu sorunun bulunduğu anket formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen bilgiler, frekans ve % kullanılarak analiz edilmiş, hazırlanan tablolarda bu sonuçlar gösterilerek gerekli yorumlar yapılmıştır.Araştırma bulgularına göre, Resim-İş Eğitimi öğretmen adaylarının mezun oldukları ortaöğretim kurumlarının, üniversite eğitimleri süresince aldıkları anasanat atölye veya seçmeli sanat atölye özgün baskıresim dersini seçmelerinde önemli bir etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Anket formundan elde edilen bulgulardan; yüksek baskıresim yöntemlerinden linol baskıresim, ağaç bakıresim, diğer baskıresim yöntemlerinden de mono baskıresim tekniğinde öğretmen adaylarının deneyim oranının yüksek olduğu sonucuna varılmaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarından birçoğunun bazı özgün baskıresim yöntem ve tekniklerini bilmedikleri ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte öğretmen adayları bildikleri yöntem ve tekniklerin meslek yaşantıları için yeterli olduğu düşüncesindedirler. Öğretmen adaylarının geneli, üniversite eğitimleri süresince aldıkları özgün baskıresim derslerinin, meslek yaşantılarına aktarılabilecek uygulamalar içermesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ortaya çıkan bu sonuçlara göre, araştırmanın ilgili bölümünde Resim-İş Eğitimi öğretmen adaylarına meslek yaşantıları açısından katkı sağlayacak önerilerde bulunulmuştur.
The present study examined the opinions of Art education teacher candidates on the methods and techniques taught in printmaking lessons and their ability transfer those techniques. During the research, teacher candidates' opinions and suggestions about their ability to transfer the methods and techniques they learn in printmaking lesson to their professional lives was tried to be determined.The research was conducted through a questionnaire administered in 7 universities in each region of Turkey during the 2010?2011 academic year. The questionnaire comprised 37 statements and 1 open-ended question. All participants were enrolled in printmaking, Main Art Studio and Elective Art Studio courses. The questionnaire results were analyzed by using frequency and percentages.The findings show that teacher candidates' secondary school of graduation and the Main Art Studio or Elective Art Studio courses that they selected during their university studies did not have a significant effect on their decision to take the printmaking course. It is concluded that teacher candidates have a high level of experience in relief printing techniques such as linoleum- and woodcut; and other techniques such as mono type. It was also concluded that many teacher candidates did not know some printmaking methods and techniques. On the other hand, teacher candidates think that the methods and techniques that they already know will be sufficient for their professional lives. Most of the teacher candidates stated that the printmaking lessons that they take during their university education should involve applications that can be transferred to their professional lives. The relevant part of the study involves some recommendations in accordance with these results, which can contribute to professional development among art teachers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2241
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
312494.pdf6.79 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons