Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2233
Title: Toplumumuzda sağlıklı bireylerde ve kardiyovasküler hastalığı olan olgularda yağ asidi profilinin ve yağ dokusu hormonlarının (adiponektin, leptin, rezistin) düzeylerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of levels of fatty acid profile and adipose tissue hormones (adiponectin, leptin, resistin) of healthy subjects and in case of cardiovasculer disease
Authors: Özarda, Yeşim
Eröz, Esma
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Yağ asidi profili
Adipokinler
Kardiyovasküler hastalık
Omega–3
Omega–6
Fatty acid profile
Adipokines
Cardiovascular disease
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eröz, E. (2009). Toplumumuzda sağlıklı bireylerde ve kardiyovasküler hastalığı olan olgularda yağ asidi profilinin ve yağ dokusu hormonlarının (adiponektin, leptin, rezistin) düzeylerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Toplumumuzda kardiyovasküler hastalık (KVH) prevalansı ve buna bağlı ölümler batı toplumlarına göre 2-3 kat kadar yüksektir. Son 10-15 yıl içinde toplumumuzdaki KVH ile ilgili çeşitli risk faktörlerinin durumu (kan lipitleri, genetik faktörler, inflamasyon belirteçleri, metabolik sendrom, obezite, sigara alışkanlığı gibi) ayrıntılı bir Şekil-de belirlenmiştir. Ancak, dolaşımdaki yağ asitlerinin durumu, eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosahekzaenoik asit (DHA) düzeyleri ve adiponektin, leptin ve rezistin gibi adipokinlerin düzeyleri ile ilgili sistematik bir çalışma ve veri yoktur.Dolaşımdaki ω-3 grubu yağ asitleri düzeylerinin (KVH), Alzheimer hastalığı, depresyon ve bazı kanserlerle ilgisi vardır. ω-3 yağ asitlerinden zengin beslenme KVH ve buna bağlı ölümleri azaltmaktadır. Ayrıca yağ asitlerinin dışında, yağ dokusundan salgılanan adipokinlerin KVH, diyabet ve kanser gibi obeziteyle ilişkili hastalıkların gelişimi açısından oldukça önemli olduğu belirtilmektedir.Bu nedenle, sağlıklı erişkinlerde ve anjiyo hastalarında yağ asitleri ile adipokinlerin düzeylerini ölçmeyi ve aralarındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık. Bu amaçla 18-45 yaşları arasında sağlıklı 127 sağlıklı gönüllü erişkin ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na başvuran ve koroner anjiyografisi yapılan 101 gönüllü anjiyo hastası çalışmaya alındı. Tüm olguların lipit profili (total kolesterol, trigliserid, HDL kolesterol, LDL kolesterol), glukoz düzeyleri, yağ asidi profili, adiponektin leptin ve rezistin düzeyleri belirlendi. Ayrıca, anjiyo hastalarının Gensini skorları hesaplandı.Çalışmamızda KVH olan gruptaki kişilerin toplam ω-3 yağ asitleri, EPA ve DHA düzeyleri sağlıklı gruptaki katılımcılara göre anlamlı olarak düşük bulundu. Ayrıca sağlıklı bireyler ile KVH olan bireylerin adiponektin ve leptin seviyeleri arasında anlamlı bir fark bulunmamakla beraber KVH olanların rezistin düzeyleri sağlıklı bireylere göre anlamlı olarak düşük bulundu.
In our society, prevalence of cardiovascular disease (CVD) and deaths related to this are 2-3 times higher than western society. In last 10-15 year, state of various risk agent factors that is related to CVD in our society (blood lipids, genetic factors, inflammation spesifications, metabolic syndrome, obesity, habit of smoking) has been determined. However, there is no systematic study and data about state of fatty acids in circulation, EPA and DHA levels and adipokin levels like adiponectin, leptin and resistin.Levels of ω-3 grup fatty acids in circulation is related to CVD, Alzheimer's disease, depression and some cancers. Wealthy nourishment from ω-3 grup fatty acids (eicosapentaenoic acid; EPA ve docosahekzaenoic acid; DHA) reduces to CVD and some deaths related to this. Besides, except fatty acids, adipokines that is secreted from adipose tissue is specified that is quite important in terms of improvement of disease related to obesity like diabetes and cancer.Therefore, we have purposed to measure levels of adipokines and fatty acids on healty adults and angio patients and to analyse between both of them. For this purpose, 127 healthy vounteer adult who is between 18-45 years old and 101 angio patients who applied to Uludağ University Medical Faculty Department of Cardiology and was operated on coronary angiography have been included in the study. Lipid profile of all cases (total cholesterol, trigliserid, HDL cholesterol, LDL cholesterol), glukoz levels, profile of fatty acids, adiponectin leptin and resistin levels have been determined. Besides, Gensini scores of angio patients were estimated.In our study, total ω-3 fatty acids, EPA and DHA levels of people who are in CAD grup were found low significantly in comparison to participators who are in healthy grup. Besides altough there is no significant difference between adiponectin and leptin levels of people who are healthy and people who are CVD, resistin levels of people who are CVD were found low significantly in comparison to people who are healthy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2233
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307162.pdf7.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons