Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2227
Başlık: Serum ve bronkoalveoler lavaj sıvısı galaktomannan ve B-D-glukan düzeylerinin bağışıklığı baskılanmış hastalarda invaziv pulmoner aspergilloz tanısındaki etkinliklerinin araştırılması
Diğer Başlıklar: Evaluation of the diagnostic value of serum and bronchoalveolar lavage ß-D-glucan and galactomannan levels in immunocompromised patients with invasive pulmonary aspergillosis
Yazarlar: Uzaslan, Esra
Burgazlıoğlu, Başak
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bağışıklığı baskılanmış hastalar
İnvaziv pulmoner aspergilloz (IPA)
Serum
Bronkoalveoler lavaj (BAL)
Galaktomannan (GM)
β-d-glukan (BG)
Immunocompromised patients
Invasive pulmonary aspergillosis (IPA)
Bronchoalveolar lavage (BAL)
Galaktomannan (GM)
Yayın Tarihi: 2009
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Burgazlıoğlu, B. (2009). Serum ve bronkoalveoler lavaj sıvısı galaktomannan ve B-D-glukan düzeylerinin bağışıklığı baskılanmış hastalarda invaziv pulmoner aspergilloz tanısındaki etkinliklerinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bağışıklığı baskılanmış hastalarda yüksek mortaliteyle seyreden invaziv pulmoner aspergilloz (IPA) insidansı son iki dekatta artış göstermiştir. Başarılı sonuçlar için erken tanı oldukça önemlidir ancak mevcut yöntemlerle pek kolay olmamaktadır. Genel durumu bozuk olan hastalardan derin doku örneklerinin alınması oldukça zordur. Bu nedenle moleküler veya serolojik teknikler gibi alternatif tanı stratejileri geliştirilmektedir.Bu çalışmanın amacı, IPA açısından yüksek risk taşıyan bağışıklığı baskılanmış hastalarda, serum ve bronkoalveoler lavajda (BAL) (1-3)-beta-d-glukan (BG) and galaktomannan (GM) düzeylerinin tanı değerinin araştırılmasıydı.Galaktomannan ve BG testleri, 45 hasta grubu, 22 kontrol grubu olmak üzere toplam 67 hastanın serum ve BAL sıvılarında çalışıldı. Hastalar Avrupa Kanser ve Mikozis Araştırma ve Tedavi Çalışma grubunun (EORTC/MSG) konsensus kriterlerine göre 17 yüksek olasılıklı IPA, 22 düşük olasılıklı IPA ve 6 non-IPA olarak sınıflandırıldı. Yüksek olasılıklı IPA grubu için serumda GM ve BG duyarlılık sırasıyla %70.5, % 35.3, özgüllük %98, %88 iken BAL için GM ve BG duyarlılığı %100, %82.5 ve özgüllüğü %78 ile %80 olarak saptandı. Bronkoalveoler lavaj için kesim değeri henüz netleşmemiştir. Yaptığımız ROC analizi sonucu BAL'da GM için kesim değerini 1.2 olarak hesapladık. Kesim noktası ? 1.2 olarak alınarak yeniden hesaplanan BAL GM duyarlılık ve özgüllük değerleri %94.1 ve %90 olarak izlendi.Sonuç olarak bağışıklığı baskılanmış IPA açısından yüksek riskli hastalarda tanıda bu iki testten GM, BG'a göre, testlerin BAL'da çalışılması da serumda çalışılmasına göre daha iyi sonuç vermiştir. Gereksiz antifungal tedavi uygulanmasından kaçınmak ve tanısal tetkiklerin yükünü azaltmak için BAL GM için bulduğumuz 1.2 kesim değerinin kullanılmasını öneriyoruz.
The incidence of invasive pulmonary aspergillosis (IPA) which is associated with a high mortality, has increased over the last two decades, especially among immunocompromised patients,. Early diagnosis is critical to a favourable outcome, but is difficult to achieve with current methods. Deep tissue diagnostic specimens are often difficult to obtain from critically ill patients. For these reasons, alternate diagnostic strategies have been investigated, such as molecular and serological diagnostic techniques.The aim of this study was to evaluate the diagnostic value of serum and bronchoalveolar lavage (BAL) (1-3)-beta-d-glucan (BG) and galactomannan (GM) antigen levels in immunocompromised patients with high risks of IPA.The results of GM and BG tests, performed at serum and bronchoalveolar lavage were analyzed for 67 patients (45 study group, 22 control group) who were diagnosed 17 probable IPA, 22 possible IPA and 6 non-IPA according to the European Organization for Research and Treatment of Cancer criteria. For the probable IPA group, the GM and BG assay had 70.5% and 35.3% sensitivity and specificities of 98% and 88% at serum samples and 100% and 82.5% sensitivity and 78% and 80% spesifity at bronchoalveolar lavage. For GM, BAL cut -off value has not defined yet. Analyzing the receiver-operating characteristic (ROC), we calculated cut-off value of 1.2 pg/mL for BAL GM tests. With the cut off≤1.2, the GM assay had 94.1% and 90% sensitivity and specificity at BAL samples, respectively.In conclusion, among these two tests, GM test was most sensitive than BG and performing these tests at BAL samples was better than serum samples at predicting the diagnosis of IPA in high-risk at immunocompromised patients. We suggest BAL GM cut-off value≤1.2 for not giving unnecessary antifungal therapy and reduce the burden of diagnostic methods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2227
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
307158.pdf4.64 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons