Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2215
Title: Ortaokul öğrencilerinin sıra dışı problem çözmedeki stratejik esneklikleri
Other Titles: Middle school students' strategic flexibility in non - routine problem solving
Authors: Yazgan, Yeliz
Gavaz, Hüseyin Ozan
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Matematik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Matematik eğitimi
Problem çözme
Sıra dışı problem çözme
Sıra dışı problem çözme stratejileri
Stratejik esneklik
Mathematics education
Non-routine problem solving
Non-routine problem solving strategies
Problem solving
Strategic flexibility
Issue Date: 31-Mar-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gavaz, H. O. (2015). Ortaokul öğrencilerinin sıra dışı problem çözmedeki stratejik esneklikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin sıradışı problem çözmedeki stratejik esnekliklerine ne derece sahip oldukları ve ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerine stratejik esneklik ile ilgili verilen deneysel eğitimin strateji esnekliğine etkisi incelenmiştir. Araştırma öntest-sontest deneysel desen modeline göre gerçekleştirilmiştir. Ön ve son test 8 adet açık uçlu sıra dışı problemden oluşmuştur. Haftada 1 veya 2 saat verilmesi planlanan eğitim, 9 hafta sürmüştür. Öğrenciler bu eğitim içinde 40 adet sıra dışı problem çözmüşlerdir. Sorular tahmin ve kontrol, sistematik liste yapma, geriye doğru çalışma, bağıntı bulma, benzer basit problemlerin çözümünden yararlanma, muhakeme etme, şekil çizme stratejileri esas alınmıştır. Ön test ve son test puanlarının nicel analizleri için, normal dağılım ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır.
In this study, effect of an intervention given 5th grade students about strategy flexibility on students strategy flexibility use and also this study is aimed at investigating middle school students can exhibit strategy flexibility while they are solving non-routine problems. Research was based on experimental design with pre and post test. Pre test and post test consisted of 8 open-ended non routine problems. Being planned as 1 or 2 lesson in a week, intervention lasted in 9 weeks. Students solved 40 non routine problems during intervention. Problems were based on guess and check, make a systematic list, work backward, look for a pattern, try a simpler problem, logical reasoning, write an equation, make a drawing strategies. For the quantitative analiysis of data, normality tests and Wilcoxon test were used.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2215
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
407242.pdf3.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons