Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2208
Title: Asr-ı Saâdet’te değerler eğitimi
Other Titles: Values education in Asr’ı Saâdet
Authors: Sağlam, İsmail
Emiroğlu, Süleyman
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Değer
Values
Değerler eğitimi
Din eğitimi
Asr-ı Saâdet
Hz. Muhammed
Values education
Religious education
Prophet Mohammed
Issue Date: 6-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Emiroğlu, S. (2019). Asr-ı Saâdet’te değerler eğitimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 21. yüzyıldaki siyasî ve ekonomik gelişmeler, özelde bireyin genelde ise toplumun hayatında hızlı bir dönüşüme sebep olmuş; bu hızlı değişim bireyin topluma olan uyumunu zorlaştırarak değer bunalımına neden olmuştur. Söz konusu probleme çözüm arayışında değerler eğitimi, bütün dünyada ilgi odağı haline gelmiş; ancak yapılan teorik çalışmaların pratiğe yansımasında karşılaşılan güçlükler, dinin temel kaynağı konumundaki nassın bu çerçevede yeniden incelenmesini zorunlu kılmıştır. Değerlere kaynaklık teşkil eden İslâm dininin, erdemli bir toplumun inşasında ortaya koyduğu ahlakî prensipler ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bu değerleri topluma benimsetme sürecindeki eğitim stratejisi çalışmamızın temel konusunu teşkil etmiştir. Kaynak taraması yapılarak dokümantasyon metodunun kullanıldığı araştırmamızda öncelikle değer kavramı üzerinde durulmuş daha sonra da Asr-ı Saâdet’te değerler eğitimi sürecinin arka planı ele alınmış; son bölümde ise temel kaynaklardan yola çıkılarak Hz. Peygamber’in eğitim sistemine yön veren temel ahlakî değerler ve bu değerleri topluma benimsetme sürecinde kullandığı yöntemler ortaya konulmuştur. İslâm dini, on dört asır önce Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek şahsında ortaya koyduğu bu prensiplerle günümüze ışık tutmakta, değerlerin topluma kazandırılmasında çağlara ve nesillere hitap eden eşsiz prensipler ortaya koymaktadır.
Political and economic developments in the 21st century have caused to rapid transformation particulary in individual’s and generally in society’s life; this rapid change makes individual’s adaptation to social life difficult therefore causes value depression. To seek for a solution to this problem, value education has become the focus of interest all over the World, however the obstacles that faced during the practices of the theoretical studies have required the re-examining the main resources of the religion -the nass- with in that frame. In addition to the moral principles of Islam as a source of values which are revealed to build a virtuous society, the educational strategies of Prophet of Islam in the process of adopting these values to the society constitute the main course of this study. In this study where documentation method was used by reviewing the literature, firstly, value term was emphasised, then background stage of the values education in Asr-ı Saâdet was discussed. In the last part, basic moral values which led Hz. Muhammed’s education system and the methods he used in the process of making society adopt these values were presented on the basis of primary resources. The religion of Islam enlightens the present day with the principles that composed in the Prophet Muhammed’s illustrative personality fourteen centuries ago, and reveals unique principles that address to ages and centuries in adopting values by the society.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2208
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701121036.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons