Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2204
Title: İnovasyon anlayışına dayalı ürün geliştirme performansının değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of product development performance based on innovation perspective
Authors: Gündoğan, Neriman
Kılıç, Serkan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: İnovasyon
İnovasyon performansı
Pazarlama
Yeni ürün geliştirme
Innovation
Innovation performance
Marketing
New product development
Issue Date: 17-May-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, S. (2013). İnovasyon anlayışına dayalı ürün geliştirme performansının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde inovasyon, sosyal bilimlerde en önemli çalışma alanlarından ve çok fazla araştırılan başlıklarından birisidir. İşletmeler, uygun yeni ürün veya hizmetlerini geliştirdikleri sürece, inovasyon işletmeler ile pazar başarısına katkı sağlar ve sürdürülebilir ekonomik gelişme sağlanabilir. Buna rağmen pazar için yeni ürün geliştirme mantığıyla ilişkili olarak inovasyonu anlamada pazarlama ve inovasyon arasındaki ilişkiyi kurmak gereklidir. Bu anlamda çalışmada yeni ürün inovasyonu kavramı incelenmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de faaliyet gösteren ve ürün inovasyonu gerçekleştiren işletmelerin pazar yönelimlilik, yenilikçilik, ürün inovasyon yapabilirlikleri yapılarının yeni ürün performansı ve işletme performansı üzerindeki etkilerini belirlemektir. Çalışmada İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan üretimden net satışlarına göre (TL) Türkiye'nin ilk 1000 büyük işletmesi ile araştırma yapılmıştır. 154 işletme yöneticisiyle gerçekleştirilen analiz sonucunda tepkisel ve proaktif pazar yönelimliliğin radikal ve artımsal ürün inovasyon yapabilirlikleri ile yenilikçilik aracı değişkenleriyle yeni ürün performansını ve yeni ürün performansı aracılığıyla da işletme performansını etkilediği bulunmuştur. Bu doğrultuda pazarlama yöneticileri, bu etkileri dikkate alarak pazar yönelimlilik boyutlarının ürün inovasyon yapabilirlikleri ve yenilikçilik aracılığıyla performanslarını artırmalarını sağlayacak stratejileri uygulamalıdırlar.
Innovation is one of the most important fields of study in the social sciences and a widely explored topic nowadays. Innovation contributes to firms and market success, and sustainable economic growth can occur only if firms make new products or services available. However, to understand innovation according to the logic of developing new products for the market, it is essential to establish a relationship between innovation and marketing. Thus, new product innovation concept is examined in the study.The purpose of this study is to determine the effect of structures of business' market orientation, innovativeness and product innovation capabilities on new product performance and business performance that are operating in Turkey and carrying out product innovations. In the study, a research was conducted among the first 1000 large firms explained by the Istanbul Chamber of Industry each year based on net sales of production (TL). Carrying out the analysis of 154 business managers, it was found that reactive and proactive market orientations affect new product performance with the mediators radical and incremental product innovation capabilities and innovativeness and affect business performance with the mediator new product performance. In this context, taking into account these affects marketing managers, implement strategies that will improve their performance with the dimensions of market orientation and with the mediators of product innovation capabilities and innovativeness.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2204
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333922.pdf1.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons