Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2202
Title: Osteopontin, aktive lökosit hücre adezyon molekülü ve prominin plazma düzeylerinin meme kanserinin tanısı, kemoterapiye yanıtı ve prognozuyla ilişkisi
Other Titles: Assesment of relati̇on between plasma osteoponti̇n, alcam, promi̇ni̇n levels and di̇agnosi̇s of breast cancer, response to chemotherapy and prognosi̇s
Authors: Tokullugil, H. Asuman
Aykuş, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Osteopontin
ALCAM
Prominin
Meme kanseri
Tanı
Breast cancer
Diagnosis
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aykuş, M. (2015). Osteopontin, aktive lökosit hücre adezyon molekülü ve prominin plazma düzeylerinin meme kanserinin tanısı, kemoterapiye yanıtı ve prognozuyla ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Meme kanseri önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Günümüzde dünya genelinde deri kanserleri hariç tutulursa kadınlarda en sık görülen kanserdir ve mortaliteye en çok yol açan ikinci kanser konumundadır. Tüm kanserlerde olduğu gibi meme kanserinde de erken tanı önemlidir ve bu amaçla çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Laboratuarlarda meme kanserinin tespiti için çeşitli tümör belirteçleri kullanılmaktadır ancak meme kanseri taramasında henüz kullanıma giren bir biyobelirteç olmadığı gibi, tedavi etkinliğinin izlenmesi, prognozun değerlendirilmesi gibi durumlar için de laboratuarda kullanılan belirteçler yetersiz kalmaktadır. Bu araştırmada plazma osteopontin (OPN), aktive lökosit hücre adezyon molekülü (ALCAM) ve prominin düzeyleri sağlıklı kontrol grubu ve meme kanserli hasta gruplarında araştırılarak, klinikte kullanılabilirlikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Onkoloji Bölümü polikliniklerine başvuran ve polikliniğe başvurduğu anda meme kanseri tanısı almış olup neoadjuvan kemoterapi planlanan 21 kadın olgu ile sağlıklı kontrol grubu olarak belirlenmiş 22 kadın olgu dahil edilmiştir. Plazma OPN, ALCAM ve prominin düzeyleri ELISA yöntemi ile belirlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda OPN ve ALCAM düzeyleri meme kanserli hastalarda tanı anında sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunurken (p<0,05), prominin düzeyleri farklılık göstermemiştir (p>0,05). Meme kanserli hastalarda OPN düzeylerinin kemoterapi sonrası anlamlı olarak azaldığı (p<0,05) görülmüş, ALCAM ve prominin düzeyleri bu açıdan anlamlı bir farklılık göstermemişlerdir (p>0,05). Bu parametreler meme kanseri için prognoz göstergesi olan belirteçlerle kıyaslandığında, belirteçlerle aralarında anlamlılık görülmemiş (p>0,05) ve yine Miller Payne Kemoterapi Yanıtı ile de anlamlı bir ilişki göstermemişlerdir (p>0,05). Bu araştırma sonucunda OPN, ALCAM ve prominin parametrelerinden OPN ve ALCAM'ün plazma seviyelerinin meme kanserinin tanısı amacıyla kullanılabileceği yargısına varılmıştır. Kemoterapi yanıtını öngörmede ise bu parametrelerin plazma seviyelerinin belirlenmesinin yetersiz olacağı düşünülmektedir.
Breast cancer remains to be a serious public health issue. Today, regarding skin cancers, it is the most common cancer type seen in women worldwide and it is also the second cancer type which causes mortality. As in every cancer type, early diagnosis is also very important in breast cancer and to do this, various methods are in use. To diagnose breast cancer, different tumor markers are used in labs however, in addition to an absency of a biomarker yet in breast cancer screening, the markers which are used in labs are insufficient in situations such as treatment efficacy screening and evaluation of prognosis. Materials and Methods: In this study, by researching plasma osteopontin (OPN), activated leukocyte cell adhesion molecule (ALCAM) and prominin levels in healthy control group and breast cancer patient group, it is aimed to define availability in clinic. 21 female patients who applied Uludag University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Department of Oncology polyclinic and diagnosed with breast cancer instantly and for whom neoadjuvant chemotherapy is planned and 22 healthy female patients are included in this study. Plasma OPN, ALCAM and prominin levels are defined by ELISA method. Results: As a result of the studies performed, while OPN and ALCAM levels are found significantly higher in breast cancer patients at the time of diagnosis compared to healthy control group (p<0,05), prominin levels did not differ (p>0,05). It is observed that OPN levels significantly decrease after chemotheraphy in breast cancer patients (p<0,05), ALCAM and prominin levels do not differ significantly (p>0,05). A meaningfulness between these parameters - when compared to markers which are prognosis indicator for breast cancer - and indicators is not observed (p>0,05) and so is with Miller Payne Chemotheraphy Response (p>0,05). Conclusion: As a result of this research, it is concluded that out of OPN, ALCAM and prominin parameters, plasma levels of OPN and ALCAM can bu used to diagnose breast cancer. It is considered that in prediction of the response to chemotheraphy, defining these plasma levels of these parameters will be insufficient.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2202
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406931.pdf1.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons