Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2201
Title: Bursa siyah incirinin hasat sonrası hastalıklarına karşı ozon gazının etkisi
Other Titles: Effect of ozone gas on postharvest diseases of Bursa brown fig
Authors: Karabulut, Özgür Akgün
Keten, Aysun
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa siyah inciri
Hasat sonrası hastalıkları
Genel olarak güvenli olarak kabul edilen maddeler (GRAS)
Ozon
Bursa brown fig
Postharvest diseases
Generally recognize as safe (GRAS)
Ozone
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kete, A. (2012). Bursa siyah incirinin hasat sonrası hastalıklarına karşı ozon gazının etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa Siyah İnciri meyvelerinin hasat sonrası hastalıklarını engelleyerek muhafaza ve raf ömrü süresini uzatmak amacıyla meyvelere, kullanımı genel olarak güvenli olarak kabul edilen (GRAS) ozon gazı uygulanmıştır. Tez kapsamında yürütülen çalışmalar in vitro ve in vivo çalışmalar olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Çalışmaların her ikisinde de ozon gazı, nemlendirilmiş (%95-99 oransal nem) veya nemlendirilmemiş (%35-45 oransal nem) uygulama kabini içerinde uygulanmıştır. In vitro çalışmalarda ozon gazının Botrytis cinerea, Alternaria alternata, Penicillium expansum ve Aspergillus niger konidilerine toksisitesi araştırılmıştır. In vitro denemelerde kullanılan ozon konsantrasyonları nemlendirilmiş ortam için 200, 500, 1000 ve 1500 µL L-1 olup, nemlendirilmemiş ortam için 200, 500, 1000, 1500 ve 5000 µL L-1 olmuştur. Ozon gazı uygulama süresi ise her iki ortam için 1, 5, 10, 15, 20 ve 30 dk.'dır. Nemlendirilmiş ortamda uygulanan ozon gazının konidilere olan toksisitesi, nemlendirilmemiş ortamda yapılan uygulamalara oranla daha fazla bulunmuştur. In vivo çalışmalarda meyvelere uygulanan ozon miktarının ölçümü ozon konsantrasyonun uygulama süresi ile çarpımı (KxZ, µL L-1 x saniye) sonucu elde edilmiştir. Ozon uygulaması sonrasında meyvelerdeki ve meyvelerin doğal açıklığından alınan parçalarındaki mikroorganizma yoğunluğunun belirlenmesi amacıyla mikrobiyal analiz yapılmıştır. Ozon gazı uygulamaları ile meyve ve meyveden alınan parça başına düşen toplam mikroorganizma, fungus ve bakteri popülasyonu azaltılmıştır. Uygulama yapılan meyveler, modifiye atmosfer paketler ile paketlenerek 7 ve 21 gün süre ile 1oC'de muhafaza edilmişlerdir. Muhafaza süresi 7 gün olan meyveler 5 gün süre ile muhafaza süresi 21 gün olan meyveler ise 3 gün süre ile 20oC'de raf ömrüne bırakılmıştır. Soğuk havada muhafaza sonrası meyveler, fitotoksisite açısından değerlendirilmiş ve fitotoksisitenin ortamın nemlendirilmesiyle azaldığı gözlemlenmiştir. soğuk havada muhafaza sonrasında meyvelerde çürüme görülmeyip, raf ömrü süresi sonunda oluşan meyve çürümeleri değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda meyve çürümesinin nemlendirilmemiş ortama oranla nemlendirilmiş ortamda daha az görüldüğü ve çürümenin artan ozon konsantrasyonları ile azaldığı tespit edilmiştir. Denemenin 7. ve 21. günlerinde MAP' lar içerisindeki O2 (%) ve CO2 (%) ölçümleri yapılmış ve genel olarak 21. gün sonunda 7. gün sonunda ölçülen değerlere göre O2 (%) oranında düşüş, CO2 (%) oranında artış olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak ozon gazının nemlendirilmiş ortamda uygulanmasının, nemlendirilmemiş ortamda uygulanmasına oranla incir meyvelerinde hasat sonrası görülen hastalıkların engellenmesinde daha etkili olduğu bulunmuştur.
In thesis, one of the generally recognize as safe (GRAS) chemicals, ozone was used to extend storage and shelf period of Bursa Brown fig and inhibition of postharvest pathogens that cause decay on fig. In this study all of the experiments were conducted in two parts which are in vitro and in vivo. In both study ozone gases were exposure in high relative humid (%95-99) and low relative humid (%35-45) conditions. In in vitro assay was research ozone gases toxicity on Botrytis cinerea, Alternaria alternata, Penicillium expansum and Aspergillus niger?s conidia. Ozone gase 200, 500, 1000 and 1500 µL L-1 concentration were used in high relative humid conditions, 200, 500, 1000, 1500 and 5000 µL L-1 concentration were used in low relative humid conditions. All ozone gases exposure times were 1, 5, 10, 15, 20 and 30 minutes. In experiment results show that ozone gases toxicity on conidia was higher and more effective on high relative humid conditions than low relative humid conditions. In ın vivo assay ozone gases concentrations were measurement with concentration x exposure time (CT, µL L-1 x second). In all practices fruits sample and pieces of fruit ostiols were taken for microbial analyses after ozone gases exposure. Total microbial, fungi and bacteria populations on fruits surfaces and ostiols were reduced by all ozone gases exposure. After ozone gas exposure all fruits packed in modify atmosphere packages and storage at 1oC for 7 and 21 days. After 7 d storage periods fruits additionally 5 days on shelf life, and 21 days storage periods fruits additionally 3 days on shelf life. After maintaining the cold storage fruits, evaluated in terms of phytotoxicity and observed that in high relative humid conditions reduced phytotoxicity. There was observed no decay during cold storage but seen in shelf life. Furthermore in high relative humid conditions reduced decay incidence greater than low relative humid conditions and decreased with increasing concentrations of ozone. In the experiment, O2 (%) and CO2 (%) was measured on 7 and 21.st days in the package, and in general at the end of day 21 O2 (%) was decreased and CO2 (%) was increased in comparison with 7 day measurement result. As a result, ozone gases exposure efficiency rate was found more effective with high relative humidity conditions on postharvest diseases of Bursa Brow fig to prevent than low relative humid conditions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2201
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
313471.pdf6.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons