Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2199
Title: Siyâsetnâme ve Kabusnâmelerin mukayesesi
Other Titles: Comparison of Siyasatnama & Qabusnamas
Authors: Eğri, Sadettin
Babelani, Farshad Nasiri
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Selçuklular
Siyâsetnâme
Siyerü’l-Mulûk
Hoca Nizamülmülk
Kabusnâme
Unsuru’l-meali
Keykâvûs
Seljuks
Siyasatnama
Siyar al moluk
Khawje Nezam al molk
Qabusnama
Onsor al maali
Keikavus
Issue Date: 7-Sep-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Babelani, F. N. (2016). Siyâsetnâme ve Kabusnâmelerin mukayesesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada büyük Selçuklu dönemine ait Fars edebiyatı ve bir nebze olsa da Türk kültürü tarihini temsil eden iki dev eser hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada güdülen amaç; eserlerin tanıtımı, incelenmesi ve içerik olarak mukayeseleri olup okuyuculara ve araştırmacılara kolaylık sağlamaktır. Araştırma için okunulması gereken kaynakların çoğu Farsça olduğundan dolayı ve bunların Türkiye'de bulunulmaması nedeniyle İran'a seyahat etmek gerekliliği duyuldu. Kullanılan kaynakların hemen hemen hepsi İran'dan getirildi. Çalışmada görüleceği üzere nasihatnâme niteliği taşıyan siyâsetnâmeler ve kabusnâmeler hakkında kısaca bilgiler verilerek bunların arasında daha fazla edebiyatta bilinen Nizamülmülk'ün Siyâsetnâme'si ve Keykâvûs'un Kabusnâme adlı eseri incelenerek mukayese edilmiştir. İlk bölümde Siyâsetnâme ve yazarı hakkında detaylı bilgileri okuyup ikinci bölümde ise Kabusnâme hakkında verilen bilgilere ulaşılabilir. Üçüncü bölümde de ele alınan mazmunlar hakkında detaylı bir inceleme yapılmıştır. Her iki eserden ortak konu niteliği taşıyan örnek metinler seçilmiştir. Ayrıca Farsça olan örnek metinlerin düzgün bir şekilde okunuşunu sağlamak amacıyla Türkçe alfabesiyle transkripsiyonu yapılıp Türkçe çevirisi ile birlikte paylaşılmıştır.
In this study, two masterpieces of Persian literature are studied. The two also resemble the Turkish culture during Seljuk dynasty, whom was originally Turk themselves. The purpose of this study is to analyze and familiarize future researchers with the contents mentioned before. Most of the sources that we needed in order to achieve this purpose were written in Persian language which were not accessible in Turkey, this resulted in urge of traveling to Iran for several times. Almost all the sources were gathered in Iran. As you will read further, information regarding Siyasatnama and Qabusnama are provided in a summary which are concerned as pandnama (a letter of counsel) then Siyasatnama of Nezam al molk and Qabusnama of Keikavus, two of the most well-known literature pieces, are discussed. The first part is dedicated to Siyasatnama and its author and the second part provides some information about Qabusnama. The third section contains detailed information of the selected themes. Briefs are selected and provided for each part as needed. In order to ease reading in Persian, Transcription is provided and shared along with the Turkish translation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2199
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446822.pdf35.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons