Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2188
Title: Metal endüstri kuruluşlarında ekonomik ve sosyal motivasyon faktörlerinin analizi ve bir uygulama
Other Titles: Economical and social motivation factors analysis in metal industry and a practise
Authors: Sabuncuoğlu, Zeyyat
Özen, İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı/Yönetim Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: İşletme
Ekonomik verimlilik
Metal endüstrisi
Motivasyon
Personel
Sosyal tatmin
Çalışanlar
Ücret doyumu
İş doyumu
Business administration
Economic efficiency
Metal industry
Motivation
Personnel
Social satisfaction
Workers
Wage satisfaction
Job satisfaction
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özen, İ. (2010). Metal endüstri kuruluşlarında ekonomik ve sosyal motivasyon faktörlerinin analizi ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Motivasyon işverenlerin ve yöneticilerin en önemli sorunlarından biridir. İşletmenin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün işletmeye çekilmesi ve burada uzun süre kalmasının sağlanması da sağlanacak motivasyona bağlıdır. İşgörenleri motive eden faktörler onların psikolojik kültürel ve ekonomik yapıları ile doğrudan ilişkilidirMotivasyonda gaye, işgörenleri işe ve organizasyona karşı daha istekli ve verimli hale getirmektir. Bunu sağlanmak için etkileri farklı olan pek çok araç kullanılabilir. Motivasyona etki eden faktörler ; sosyal ,ekonomik,psikolojik ve yönetsel faktörler olarak sıralanabilir. Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yeri olan metal endüstrisinde motivasyonu oluşturmak için neler yapıldığı incelenmiş ve bu konuda bir araştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı sosyal ve ekonomik faktörlerin motivasyon oluşmasındaki etkilerini ortaya koymaktır.Çalışmanın birinci bölümünde motivasyon kavramı, süreci ve motivasyon teorileri anlatılmaya çalışılmıştır. Çünkü detaylı olarak anlayabilmek için öncelikle kavramsal çerçeveyi tanımlamak ve anlamak gereklidir. Bu bölümde motivasyon olgusu ve motivasyon faktörleri; motivasyon kavramı,güdüler ve motivasyon evreleri -güdüler-motivasyon süreci,tarihçesi ve motivasyon teorileri-motivasyon faktörleri-yönetsel ve örgütsel motivasyon faktörleri başlıkları altında açıklanmaya çalışılmıştır. 2. Bölümde sosyal ve ekonomik motivasyon faktörlerinin örgüt ve endüstri üzerine etkileri,sosyal, ekonomik,psikolojik ve yönetsel faktörler bağlamında ele alınmıştır. 3.Bölümde yönetim ve personel üzerine etkilerini incelenecektir. Çalışmanın 3.Bölümünde konu ile ilgili uygulamalar oluşturmaktadır.Amaç sosyal ve ekonomik motivasyon faktörlerinin metal endüstrisi üzerine etkilerini analiz etmek için Metal Endüstrisinde yeralan üretici firmalarda mavi yakalı personele yönelik olarak anket formu hazırlanmıştır.Bu anket demografik özelliklere bağlı soruların yeraldığı motivasyon, ekonomik ve sosyal motivasyon faktörlerini ölçmeye izin veren üç ayrı ölçekten oluşmaktadır.Bu aşamadan sonra edinilen bilgiler analiz edilirken teori ve uygulama arasında bütünlük oluşturmaya çalışılmıştır.
Motivation is one of the major problems of the managers and employers. Pulling the required workpower to the company and employing them for a long time all depends on the motivation that is provided. The factors that are motivating the employees are directly related with their psychological and economical structure. The purpose of motivation is to make the employees more ambitious and efficient towards the business and the organization.Many instruments can be used to reach this target. The factors that are effecting the motivation could be counted as ; social factors, economical factors,psychological factors and administrative factors.Metal industry which has an important place in our country's economy and what is made to provide motivation has been investigated and a survey has been done regarding this matter.The main purpose of this investigation is not trying to explain all factors , it is to find out the effects of economical and social motivation factors.It is tried to explain the motivation,motivation period and motivation theories in the first part of this study. Consept frame of this work is a combination of 5 main titles and motivation , motivation period and motivation theories are the first title.Then job satisfaction, morality and organisational behavior and organisational loyality have been investigated in this row.In the second section organisational industrial effects of social and motivation factors, effects on metal industry in economical , psychological and administrational concept and in the 3th section its effects on administration and employees will be investigated.According to this frame the 3. section of work will be about the practise of this subject.The purpose is to analize the effects of social and economical motivation factors on metal insutry.For this reason a survey has been applied to the workers and administrative employees in production companies in metal indutry. This survey has 3 measures that allows to measure economical and social motivation factors.After this has been done, the informations that have been provided are analised and tried to form a unique structure between theory and the practise.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2188
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262877.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons