Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2187
Title: Kur'ân'da azap kavramı
Other Titles: Concept punishment in the Quran
Authors: Kaya, Remzi
Kelkitli, Suat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: Din
Religion
Azap
Kur'an-ı Kerim
Tefsir
İslamiyet
Torment
Koran
Commentary
Islam
Issue Date: 15-Jul-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kelkitli, S. (2010). Kur'ân'da azap kavramı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı: 1- Azap kavramının çerçevesini Kur'ân penceresinden tespit etmek, 2- Tarihin değişik dönemlerinde bazı fert ve toplumların Allah'a ve peygamberlerine karşı yürüttükleri amansız mücadele sonunda cezalandırılmaları ve tarih sahnesinden silinmeleri, 3- Kur'ân'da bu kavram çerçevesinde ağırlıklı olarak gündeme getirilen önceki ümmetlerin başına gelen korkunç yok oluş gerçeğinin oluşum nedenlerini kavrayabilmek, 4- Bu dehşetli olaylardan gelecek nesillerin dersler çıkarmasını, Kur'ân perspektifinden ortaya koymaktır. Kur'ân'ın gönderilmesinin en önemli amaçlarından biri de tarihsel olayları sebep ve sonuçlarıyla beraber ifade edip, ibret alınması amacıyla insanlığın uyarılmasıdır. Bu uyarının amacı günümüzdeki birey ve toplumların davranışlarının din gerçeğine göre şekillendirilmesidir. Bu tarihsel olayların bizim konumuzu ilgilendiren yönü; geçmiş dönemdeki toplulukların yaratılış kurallarına aykırı hareket etmeleri sebebiyle sünnetullah (Allah'ın kâinat ve mahlûkat için gerekli görüp, uygulamaya koyduğu kanunlar) gereği dünya ve âhiret'te cezalandırılmaları, cezalandırılma şekillerinin tespiti ve açıklanmasıdır. Ceza kavramının doğal karşılığını analiz ettiğimiz zaman karşımıza azap gerçeği çıkmaktadır. Ceza, aslinda karsilik demektir. Öyle ise iyi bir sey yapan da, kötü bir sey yapan da cezasini, yani yaptigini karsiligini almalidir. Bu cezanin karsılığı olan kavram azap kavramidir. Tezin birinci bölümünde ; azap kavramı ve Kur'ân'da eşanlamlı ifadeleri başlığı altında azap kavramının sözlük ve terim anlamları, Kur'ân'da azap kavramına yakın anlam ifade edilen kavramların tespiti ve analizi ele alınmıştır. Azabın uygulandığı zaman ve yere göre tasnifi, azabın âhirette uygulanacak şekilleri âyetlerle açıklanmıştır. Azap kavramı karşısında suç ve ceza dengesinin açıklanması, irâde'nin davranışlardaki rolü hakkındaki görüşler birinci bölümün diğer ana başlıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci bölümde; küfür, şirk, nifak, kizb gibi itikâdi azap sebepleri, zulüm, bozgunculuk, günahlara dalma gibi ameli azap sebepleri, kibir, haset, iftira gibi ahlaki sebepler ifade edilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde; Azap safhaları, dünyevi azap; dünyada azap gören toplumlar bu bölümün ana temasını oluşturur genel itibariyle Kur'ân'da adı geçen birey ve topluluklara uygulanan cezalandırılma şekilleri işlenmiştir. Kabir azabı; Kabir safhasında mücrimlerin ve inkârcıların görecekleri azap ve nihayetinde, âhiret'te varlığı, Naslarla sabit olan âhiret azabı ve azap şekilleri gibi konularla tezimizi sonlandırdık.KUR'AN'DA AZAP KAVRAMIBu araştırmanın amacı: 1- Azap kavramının çerçevesini Kur'ân penceresinden tespit etmek, 2- Tarihin değişik dönemlerinde bazı fert ve toplumların Allah'a ve peygamberlerine karşı yürüttükleri amansız mücadele sonunda cezalandırılmaları ve tarih sahnesinden silinmeleri, 3- Kur'ân'da bu kavram çerçevesinde ağırlıklı olarak gündeme getirilen önceki ümmetlerin başına gelen korkunç yok oluş gerçeğinin oluşum nedenlerini kavrayabilmek, 4- Bu dehşetli olaylardan gelecek nesillerin dersler çıkarmasını, Kur'ân perspektifinden ortaya koymaktır. Kur'ân'ın gönderilmesinin en önemli amaçlarından biri de tarihsel olayları sebep ve sonuçlarıyla beraber ifade edip, ibret alınması amacıyla insanlığın uyarılmasıdır. Bu uyarının amacı günümüzdeki birey ve toplumların davranışlarının din gerçeğine göre şekillendirilmesidir. Bu tarihsel olayların bizim konumuzu ilgilendiren yönü; geçmiş dönemdeki toplulukların yaratılış kurallarına aykırı hareket etmeleri sebebiyle sünnetullah (Allah'ın kâinat ve mahlûkat için gerekli görüp, uygulamaya koyduğu kanunlar) gereği dünya ve âhiret'te cezalandırılmaları, cezalandırılma şekillerinin tespiti ve açıklanmasıdır. Ceza kavramının doğal karşılığını analiz ettiğimiz zaman karşımıza azap gerçeği çıkmaktadır. Ceza, aslinda karsilik demektir. Öyle ise iyi bir sey yapan da, kötü bir sey yapan da cezasini, yani yaptigini karsiligini almalidir. Bu cezanin karsılığı olan kavram azap kavramidir. Tezin birinci bölümünde ; azap kavramı ve Kur'ân'da eşanlamlı ifadeleri başlığı altında azap kavramının sözlük ve terim anlamları, Kur'ân'da azap kavramına yakın anlam ifade edilen kavramların tespiti ve analizi ele alınmıştır. Azabın uygulandığı zaman ve yere göre tasnifi, azabın âhirette uygulanacak şekilleri âyetlerle açıklanmıştır. Azap kavramı karşısında suç ve ceza dengesinin açıklanması, irâde'nin davranışlardaki rolü hakkındaki görüşler birinci bölümün diğer ana başlıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci bölümde; küfür, şirk, nifak, kizb gibi itikâdi azap sebepleri, zulüm, bozgunculuk, günahlara dalma gibi ameli azap sebepleri, kibir, haset, iftira gibi ahlaki sebepler ifade edilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde; Azap safhaları, dünyevi azap; dünyada azap gören toplumlar bu bölümün ana temasını oluşturur genel itibariyle Kur'ân'da adı geçen birey ve topluluklara uygulanan cezalandırılma şekilleri işlenmiştir. Kabir azabı; Kabir safhasında mücrimlerin ve inkârcıların görecekleri azap ve nihayetinde, âhiret'te varlığı, Naslarla sabit olan âhiret azabı ve azap şekilleri gibi konularla tezimizi sonlandırdık.
This research aims: 1 - Perdition concept framework Qur'an window to detect, 2 - History of the different periods, some individuals and communities in Allah and the prophet against the carried out by ruthless struggle eventually be punished, and dates from the stage deletions, three - the Qur'an, this concept predominantly raised in the context of the previous ummah terrible happened to her disappearance to grasp the real causes of the formation, four - of these horrendous events to draw lessons for future generations, from the perspective of the Qur'an is revealed. One of the most important purpose of submission to the Qur'an, historical events, whether express, together with the reasons and consequences, in order to get the sign is to warn mankind. This warning purpose of today's individual and community behavior of religious truth according to the shape is to. This historical event of our subjects of our interest direction, past the community of the creation, conduct contrary to the act because of the sünnetullah (God's universe and the creatures needed to see, and implement the law) to the world and the Hereafter 'te be punished, and punished the way explain the determination. Punishment for analyzing the nature of the concept of truth comes when we face our punishment. Criminal, is actually a counterpart. If so, which is a good thing or a bad thing or punishment which do, that its provision almalidir yaptigini. This penalty equivalent with the concept of punishment concept. Thesis In the first section, the punishment concept and the Qur'an synonymous expressions under the punishment of the concept dictionary, and the term meaning, the Qur'an punishment concept close to the meaning of the concepts of detection and analysis are discussed. Classified according to time and place of punishment is applied, the punishment of the Hereafter and verses to be applied are described. Penalty concept in the face of crime and punishment equilibrium disclosure, irâde'nin behavioral role of opinion about the first part of the other major titles as we have encountered. The second part, profanity, circus, faction, kizb such faith punishment reasons, oppression, corruption, sin, gathering such deeds punishment causes , arrogance, envy, slander moral reasons stated to be studied. The third section, punishment phases, earthly punishment; world punishment on communities of this section the main theme that creates a broadly Qur'an mentioned individuals and communities applied for punishment as were. Torment of the grave, graves, and deniers of the stage of criminal punishment, and eventually they will see, âhiret'te presence, Nas is a constant torment and punishment of the Hereafter as such we have terminated our thesis topics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2187
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262878.pdf3.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons