Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2186
Başlık: Oruç Beg Tarihi Manisa Nüshası (inceleme-metin-dizin)
Diğer Başlıklar: The Manisa Manuscript of the history of Oruç Beg (analysis-text-index)
Yazarlar: Şahin, Hatice
Karaduman, Selami
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Dili Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Tevarih-i Al-i Osman
Eski Anadolu Türkçesi
Manisa Nüshası
Oruç Beg
The history of The Ottoman family
Ancient Anatolian Turkish
The Manisa Manuscript
Yayın Tarihi: 30-Haz-2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karaduman, S. (2010). Oruç Beg Tarihi Manisa Nüshası (inceleme-metin-dizin). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Eski Anadolu Türkçesine ait bu çalışmanın giriş bölümünde; Osmanlı tarih yazıcılığı, Oruç Beg Tarihi ve bu metnin nüshaları, kaynakları ve etkileri, nüshalar üzerine araştırmalar, eserin yazarı, eserin hazırlanmasında kullanılan yöntem hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca 15. yüzyıl Türkçesinin daha iyi bir şekilde ortaya konabilmesine katkı sağlamak amacıyla eserin imlası, ses ve yapı bilgisi örneklendirilmeye çalışılmıştır. İmla bölümünde öncelikle, eserdeki ünlülerin ve ünsüzlerin başta, ortada ve sonda nasıl yazıldıkları gösterilmiştir. Ünsüzlerin de kalın ve ince sıraya göre nasıl yazıldıkları belirtilmiştir. Ses bilgisi bölümünde; ünlü-ünsüz uyumları ve fonetik hadiseler örneklendirilmiştir. Biçim bilgisi başlığı altında ise; isim, fiil ve bunların aldıkları ekler, sıfat, zamir, zarf, edat, fiilimsiler örneklendirilmeye çalışılmıştır.Metin bölümünde Oruç Beg Tarihi Manisa Nüshası'nın çeviri yazılı metni ortaya konulmuştur. Dizin bölümünde de Eski Anadolu Türkçesinin söz varlığına katkı sağlamak ve eserin söz varlığını ortaya koymak için yaklaşık olarak 2810 madde başlı söz dizini hazırlanmıştır. Dizin bölümünden sonra ise, kişi ve yer adları dizini de oluşturulmuştur .Eserin sonunda; sonuç bölümüyle birlikte, çalışmada başvurulan kaynaklara ve öz geçmişe yer verilmiştir. En son olarak da; eserin tıpkıbasımı eklenmiştir.
In the introduction part of this study, which exhibits Ancient Anatolian Turkish form, some information about the history writing in Ottomans, The History of Oruç Beg and the manuscript of this text, the source and effects of it, the searches about the manuscript, the author of the manuscript and the method used in the formation of the manuscript is given. In order to contribute to a better presentation of the 15th century Turkish, some ortographic, phonetic and morphological examples are tried to examplify.In the ortography part, the writing of the vowels and consonants in the beginning, in the middle and at the end of the words are shown. The back and front series of consonants are also explained.In the phonetics part, vowel-consonant harmonies and phonetic appearances are examplified.Under the tittle of morphology; nouns, verbs and their affixes, adjectives, pronouns, adverbs, prepositions and infinite verb forms are tried to examplify.In the text part, the translation of The Manisa Manuscript Of The History of Oruç Beg is put forth.In the index part, approximately a 2810 item vocabulary index is prepared in order to make a contribution to the Ancient Anatolian Turkish vocabulary and to exhibit the vocabulary in the manuscript. After this part, another index for people and place names is also placed. At the end of the study together with the conclusion part, a list of reference and researchers CV take place. Finally, the most accurate and exactcopy version of the manuscript is given.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2186
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
262876.pdf46.46 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons