Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2183
Title: Ali Ekrem Bolayır'ın dergi ve gazetelerde yayımlanmış yazıları
Other Titles: Ali Ekrem Bolayır's proses published magazines and newspaper
Authors: Uğurlu, Alev Sınar
Özaydın, Burcu
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
Keywords: Ali Ekrem Bolayır
Dergi
Gazete
Nesir
Magazine
Newspaper
Prose
Issue Date: 11-Sep-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özaydın, B. (2012). Ali Ekrem Bolayır'ın dergi ve gazetelerde yayımlanmış yazıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Türk edebî, siyasî ve eğitim hayatı içinde önemli bir yere sahip Ali Ekrem Bolayır'ın dergi ve gazetelerde yayımlanmış yazılarını ele alan bu tez çalışması şu bölümlerden oluşmaktadır: Giriş, Türk Edebiyatında Nesir, Ali Ekrem Bolayır'ın Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Ali Ekrem Bolayır'ın Dergi ve Gazetelerde Yayımlanmış Yazıları ve Sonuç. Giriş bölümünde çalışma hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde A. Ekrem'in yazılarının dönemi içinde nasıl bir yer tuttuğunun daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla Türk nesrinin tarihî gelişiminden bahsedilmiş, özellikle Servet-i Fünûn ile 2. Meşrutiyet ve sonrası üzerinde daha ayrıntılı durulmuştur. İkinci bölümde A. Ekrem'in kim olduğu, hayatı, bulunduğu görevler, edebî faaliyetleri üzerinde durulmuş; yayımlanmış ve yayımlanmamış eserleri belirtilmiş, bu eserlerin içerikleri hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde A. Ekrem'in dergi ve gazetelerde yayımlanmış yazıları türlerine ve konularına göre yapılan tasnife bağlı olarak altı başlık altında incelenmiştir. Birinci başlıkta tahlil ve tenkit yazıları ele alınmıştır. Bu başlık altındaki yazılar konularına bağlı olarak kendi içinde altı alt başlığa ayrılmıştır. İkinci başlıkta hikâyelere yer verilmiştir. Hikâyeler ise yine konularına ve kullanılan tekniklere bağlı olarak altı alt başlık altında ele alınmıştır. Üçüncü başlıkta hayatında iz bırakmış bazı kişilere dair hatıralara, dördüncü başlıkta birtakım eserlerden yaptığı edebî görüşlerini yansıtan tercümelere, beşinci başlıkta dergi ve gazetelerde eserlerinin yayımlanması isteğini dile getirdiği mektuplara, altıncı başlıkta ise A. Ekrem'in duyduğu ve okuduğu yerli-yabancı çeşitli fıkralara yer verilmiştir. Sonuç bölümünde ise yapılan değerlendirmeler neticesinde varılan yargılara yer verilmiştir.
This study which tells the proses published in journals and newspapers of Ali Ekrem Bolayır, who has an important role in Turkish literary, political and educational life, has following section; Introduction, Prose of Turkish literature, Ali Ekrem Bolayır's life, his art and the proses published in journals and newspapers and the conclusion. In the introduction section, it was given general information about the study. In the first chapter, it was focused on his life, his literary activities and was given information about his articles and also mentioned published and unpublished ones. In the second chapter, Ali Ekrem's proses published in journals and newspapers were grouped and examined under six topics. In the first topic, the proses makes analyzes and criticizes were discussed. The proses in the first topic were also divided into six different topics according to the subject of the proses. In the second topic, the stories were discussed. The stories also divided into six different topics according to their subject and techniques that were used. In the third topic, some memories about the people who has really deep meaning in his life were discussed. In the fourth topic, it was mentioned the translations that he made from the proses which reflect his literary opinions. In the fifth topic, it was expressed to the letters that he mentioned that he wanted to make his articles published. The funny short stories that he read and heard were in sixth and last topic. In the conclusion, the judgments reached according to evaluation was made were mentioned.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2183
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319571.pdf2.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons