Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2156
Title: Tekrarlayan gebelik kaybı ile trombofili ilişkisinin tromboelastogram ile belirlenmesi
Other Titles: Detecting the relation between thrombophilia and reccurent pregnancy loss with thromboelastogram
Authors: Esmer, Ahmet
Özsoy, Sibel
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Tromboelastogram
Tekrarlayan gebelik kaybı
Trombofili
Thromboelastogram
Thrombophilia
Recurrent pregnancy loss
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özsoy, S. (2011). Tekrarlayan gebelik kaybı ile trombofili ilişkisinin tromboelastogram ile belirlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Trombofili ve tekrarlayan gebelik kaybı (TGK) ilişkisinin belirlenmesinde konvansiyonel yöntemlerin yerine kalıtsal ve kazanılmış trombofilik faktörlerin tümünün değerlendirildiği tromboelastogram (TEG) ile TGK hastalarında tromboza eğilimi araştırmaktır.Haziran 2008 ile Mart 2011 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde doğum yapan gebeler ve tekrarlayan gebelik kaybı nedeniyle başvuran hastalar tarandı. Tekrarlayan gebelik kaybı tanısı alan 50 hasta ve kontrol grubu olarak da 50 kadın çalışmaya dahil edildi.TEG parametrelerinden TMA (Maksimum amplitüde ulaşma zamanı) çalışma grubunda (33,03 ± 0,78 dak) kontrol grubuna (30,41 ± 0,91 dak) kıyasla daha yüksek saptandı ve iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,033). Diğer TEG parametreleri (R, K, Alfa açısı, MA, G, EPL, A, Cl, LY30, A30, CL30, A60, CL60, LY60, CLT, TPI, E, SP ve LTE) açısından iki grup karşılaştırıldığında değerler arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).TEG'in trombofiliyi belirlemedeki etkinliğini saptamak için ROC eğrisi kullanıldı. `TMA' için eşik değerin % 84,09 duyarlılık ve % 38,64 özgüllük ile 28,3' ten büyük değerler olduğu görüldü ve ROC eğrisi altında kalan alan 0,627 olarak belirlendi (p=0,032).TMA değeri yüksekliği, hiperkoagulabilite lehine yorumlansa da TGK riskini öngörmede sensitivitesi ve spesifitesi araştırmamızın neticesinde tatmin edici düzeyde değildir ve bu sonuç TGK grubunda trombofiliyi araştırırken, TEG analizini henüz güvenle kullanamayacağımızı göstermektedir. TEG'in konvansiyonel laboratuvar testlere üstünlüğünün gösterilmesi için daha geniş randomize kontrollü çalışmaların yapılması gerekmektedir.
In order to demonstrate the relation between thrombophilia and recurrent pregnancy loss, tendency to thrombosis in patients with recurrent pregnancy loss was evaluated with thromboelastogram test in which all acquired and inherited trombolytic factors were tested, instead of conventional techniques.Between March 2008 and June 2011 patients who gave birth or presented with recurrent pregnancy loss were reviewed at University of Uludag and Department of Obstetrics and Gynecology. Fifty patients were included in the control group and 50 patients with recurrent pregnancy loss were included in the study.Time to reach maximum apmlitude which is on of the parameters of thromboelastogram was found higher in the study group (33,03 ± 0,78min.) compared to the control group (30,41 ± 0,91min.). This difference was statistically significant(p=0,033) . There was no statistically difference between the groups in terms of other parameters of thromboelastogram including; R, K, Alpha-angle, MA, G, EPL, A, Cl, LY30, A30, CL30, A60, CL60, LY60, CLT, TPI, E, SP ve LTE (p>0,05).In order to detect the effectiveness of thrombelastography ROC curve was used. Treshold value for thromboelastography was found higher than 28.3 with 84,09% sensitivity and 38,64% specifity and the area below ROC curve was found as 0,627(p=0,032).Altough high value of thromboelastogram can be interpreted in favor of high hypercoagulability its specivity and sensivity is not satisfactory to predict the risk of recurrent pregnancy loss and this result suggest that thromboelastogram is not yet to be safe when evaluating the thrombophilia in patients withrecurrent pregnancy loss. Comprehensive randomised controlled prospective studies are required to prove the superiority of thromboelastogram over conventional labarotory technquies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2156
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307424.pdf845.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons