Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2141
Title: Dîvân Grubu'nun Modern Arap Edebiyatındaki yeri
Other Titles: The place of Diwan group within Arab Literature
Authors: Günday, Hüseyin
Zor, Salih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Keywords: Dîvân Grubu
Modern Arap Edebiyatı
Edebî akımlar ve topluluklar
Diwan Group
Modern Arab Literature
Literary movements and communities
Issue Date: 19-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zor, S. (2017). Dîvân Grubu'nun Modern Arap Edebiyatındaki yeri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Napolyon'un 1798'de Mısır'ı işgal etmesiyle birlikte Arap dünyasının sosyal, siyasal ve kültürel yapısında Batı'nın etkileri görülmeye başlanmıştır. Arap edebiyatı da bu değişiminden payını almış ve hızlı bir modernleşme süreci içerisine girmiştir. Bu dönemde Arap edebiyatında iki farklı edebî anlayış ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi, geleneğe bağlılığını sürdüren ve Arap edebiyatının kalkınmasını Arap edebiyatının köklü geçmişinde arayan, diğeri ise Batı edebiyatının etkisinde kalarak geleneğin çağın ruhunu ifade etmekte yetersiz kaldığı iddiasında bulunan anlayıştır. Çalışmanın odağında bulunan Dîvân Grubu ise ikinci yaklaşımın bir ürünüdür. Giriş ve iki ana bölümden oluşan çalışmamızın giriş bölümünde Modern Arap Edebiyatı ve onu etkileyen başlıca akımlar, edebî gruplar kısaca tanıtılmıştır. Ardından birinci bölümde Dîvân Grubu'nun kuruluşundan, gruba verilen isimlerden, grubun edebî özelliklerinden, faaliyetlerinden ve dağılmasından bahsedilmiştir. Ayrıca bu bölümde grubun kurucularının hayatlarına, edebî kişiliklerine ve eserlerine değinilmiştir. İkinci bölümde ise Dîvân Grubu kurucularının şiire yaklaşımları biçim ve içerik açısından ele alınmıştır. Biçimsel açıdan şiirde olması istenilen organik birlik, vezin ve kafiye ile içerik açısından şiirde olması istenilen duygu, hayal, sezgi ve zevk gibi unsurlar ilgili başlıklar altında anlatılmıştır. Özetle çalışmada Dîvân Grubu'nun kuruluşu, faaliyetleri ve edebi özelliklerinin yanı sıra Arap şiirinde biçime ve içeriğe yönelik yaklaşımları incelenmiştir.
Beginning with Napoleon's occupation of Egypt in 1798, western effects became visible in social, political and cultural structure of Arab world. Arab literature had also its share of change and entered into the process of a rapid modernization. In this period two different literary approaches came to the light. First approach is more conventional and seeks for the progress of Arab literature within its long-standing past and the other approach is the one which is much more western literature influenced and assert that tradition remains incapable to represent the soul of the age. And Diwan group which is in the center of the present study is a product of the second approach. The present study consists of an introduction and two main chapters. In introduction part modern Arab literature, major literary movements affecting modern Arab literature and literary groups has been briefly presented. Subsequently, in the first chapter formation, different namings, literary features, activities and disintegration of the group has been handled. Besides, in the very same chapter lives, literary personalities and works of the founders of the group have also been mentioned. In the following and last chapter approaches of the founders to poetry handled with regard to formal and contextual aspects. Formally; organic unity, rhythm and rhyme and contextually; components like emotion, imagination, intuition and pleasure which desired to be presented in poetry has been introduced under related titles. To sum up, in the present study alongside the formation, activities and literary features of Diwan Group, their approaches to form and context of Arab poetry has been examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2141
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491221.pdf2.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons