Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2139
Title: Genotip 1 ve 3 Trichosporon asahii kökenlerinde virülans faktörlerinin ve antifungal ajanlara duyarlılığın araştırılması
Other Titles: Investigation of virulence factors and antifungal susceptibilities of genotype 1 and 3 Trichosporon asahii strains
Authors: Özakın, Cüneyt
Evci, Canan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıb-Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Trichosporon asahii
Virülans faktörleri
Antifungal duyarlılık
Mikrodilüsyon
Etest
Virulence factors
Antifungal susceptibility
Microdilution
Issue Date: 28-Jan-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Evci, C. (2015). Genotip 1 ve 3 Trichosporon asahii kökenlerinde virülans faktörlerinin ve antifungal ajanlara duyarlılığın araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Genotip 1 ve 3 Trichosporon asahii Kökenlerinde Virülans Faktörlerinin ve Antifungal Ajanlara Duyarlılığın Araştırılması Bu çalışmada Trichosporon asahii kökenlerinde virülans faktörlerinin ve antifungal ajanlara duyarlılığın araştırılması amaçlandı. İdrar, kan ve plevra sıvısı örneklerinden izole edilen 21 Trichosporon asahii kökeninin asit proteinaz, fosfolipaz, esteraz enzim aktiviteleri, epitel hücrelerine adezyonu, hücre yüzey hidrofobisitesi ve slime üretimi araştırıldı. Çalışmaya alınan 21 kökenin hiçbirinde asit proteinaz ve fosfolipaz akitivitesi saptanmaz iken tüm kökenlerde esteraz aktivitesi pozitif bulundu. Yüzey hidrofobisitesi, mikroküre yöntemi ile %76 ile %100 arasında bulundu. Epitel hücrelerine %51 ile %287 arasında bağlanarak adeziv özellik gösterdikleri saptandı. Slime üretimini belirlemek için modifiye tüp testi yapıldı. Kökenlerin %52.4'ünde orta, %28.6'sında zayıf, %19'unda kuvvetli slime üretimi saptandı. Amfoterisin B, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol ve kaspofunginin, 21 T asahii izolatına karşı in vitro aktivitesi, CLSI M27-A2 referans mikrodilüsyon yöntemi ve E test yöntemi ile belirlendi. İzolatların tümünün amfoterisin B MİK değerleri ≥2.0 µg/mL idi. İtrakonazol ve özellikle de vorikonazol, tüm izolatlara in vitro olarak en etkili ilaç bulundu. Ekinokandin olan kaspofungin, T asahii kökenlerine karşı aktivite göstermedi. T asahii'nin virülans faktörleri ve antifungal ajanlara duyarlılıkları hakkında literatürdeki veriler henüz yetersiz olduğundan, bu sonuçların literatürdeki mevcut verilere katkı sağlayabileceği düşünüldü.
Investigation of Virulence Factors and Antifungal Susceptibilities of Genotype 1 and 3 Trichosporon asahii Strains. In this study, we aimed to investigate the virulence factors and susceptibility to antifungal agents of Trichosporon asahii strains. Acid proteinase, phospholipase, esterase enzyme activities, epitelial adhesion, cell surface hydrophobicity and slime production of a total of 21 Trichosporon asahii strains from urine, blood and plevra fluid were investigated. In this study, in none of the 21 strains acid proteinase and phospholipase acitivities could be detected, while all were found to be esterase positive. Cell surface hydrophobicity were found between 76% and 100% by using microspheres assay. Adhesive properties by the binding to epitelial cells were between 51%-287%. Establishing the production of slime, modified tube assay was performed. 52.4% of strains were found to be moderate producers (++), 28.6% of strains were weakly positive (+) and 19% of strains were defined as strongly positive producers. In vitro activities of amphotericine B, fluconazole, itraconazole, voriconazole and caspofungine against 21 isolates of T asahii were determined by the CLSI M27-A2 reference microdilution method and Etest method. All isolates exibited amphotericin B MICs ≥2.0 µg/mL. Itraconazole and voriconazole were the most potent agents in vitro against all isolates, particularly voriconazole. The echinocandin, caspofungin, demonstrated no activity against T asahii. Since the current data on virulence factors and antifungal susceptibilites of T asahii is insufficient already, these results may contribute to the present data in the literature.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2139
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
390150.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons