Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2122
Title: Fâtiha Sûresi'nin Arap dili açısından tahlili
Other Titles: The analysis of Surah Fatiha in terms of Arabic language
Authors: Yalar, Mehmet
Ataman, Murat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Keywords: Fâtiha suresi
Lügat
İştikak
Sarf
Nahiv
Belagat
Fatiha surah
Word
Morphology
Syntax
Rhetoric
Issue Date: 19-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ataman, M. (2016). Fâtiha Sûresi'nin Arap dili açısından tahlili. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bir giriş ve iki bölümden oluşan tez çalışmamızın giriş bölümünde araştırmanın konusu, önemi, amacı ve araştırmada takip edilen yöntemler kısaca izah edilmiştir. Birinci bölümde, Fâtiha sûresinin 1-4. ayetleri lügat, sarf, nahiv, belâgat yönünden değerlendirilmîştir. İlkin âyetlerde geçen kelimelerin kökleri, kök anlamları, bu kelimelerle eş anlamlı gibi görünen kelimeler incelenmiş ve aralarındaki farklar izah edilmeye çalışılmıştır. Ardından bu kelimelerin iştikakı, vezinleri değerlendirilmîştir. Sonrasında ise âyetlerin i'rabı, i'rab farklılıkları, i'rab farlılıklarının âyetlere kattığı anlam izah edilmîştir. Son olarak da âyetlerde yer alan belâgat konularına kısaca değinilmîş, âyetler ele alınırken de belâgat yönleri izah edilerek i'caz yönüne işaret edilmîştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise sûrenin 5-7. ayetleri birinci bölümde olduğu gibi lügat, sarf, nahiv, belâgat yönünden tahlil edilmîştir.
This study consists of an introduction and two chapters. In the introduction, the subject, the importance and the aim of the research and the methods, which is used in the research, was briefly explained. In the first chapter, the first 4 verses of Fatiha Surah were evaluated in terms of sarf (morphology), lügat (word), nahiv (syntax) and belagat (rhetoric). First, the roots and lexical meanings of the words and some words which are synonyms with these words and their differences were tried to described. Then, the etymology (iştikak) and rhythm (vezin) of these words were evaluated. After that, the i'rab of verses, the differences of these i'rabs and their contribution to understanding of verses were explained. Finally, the subjects of belagat in the verses were shortly mentioned and the aspect of i'caz of verses were indicated by being explained the belagat of verses. In the second chapter, the rest of verses (5-7) of Fatiha Surah were construed in terms of sarf (morphology), lügat (word), nahiv (syntax) and belagat (rhetoric) as it was in the first chapter.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2122
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446816.pdf4.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons