Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2118
Title: Sürdürülebilir yapım ve eğitim binaları üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on sustainable construction and educational buildings
Authors: Taş, Nilüfer
Evran, Açelya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
Keywords: Eğitim binaları
Bina üretimi
Sürdürülebilir eğitim binaları
Educational buildings
Building construction
Sustainability educational buildings
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Evran, A. (2012). Sürdürülebilir yapım ve eğitim binaları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: İnsan ve çevre sağlığı sorunlarına bir çözüm önerisi olarak ileri sürülen sürdürülebilirlik kavramının diğer birçok disiplinde olduğu gibi mimarlık alanı ile de ilişkisi bulunmaktadır. Yapılar üretim sürecinde ve daha sonraki kullanım ve yıkım aşamalarında, yani yapıların yaşam döngüsü boyunca doğal kaynakların tüketilmesi, çevre kirliliği vb. bir çok sayıda çevresel etki oluşturmaktadır. Binaların büyüklüklerine göre çevresel etkileri de değişmektedir. Eğitim binaları gibi büyük yapı türlerinin etkileri daha fazla olmaktadır.Eğitim binalarının insan hayatındaki önemi çok büyüktür. Kişi eğitimini almış olduğu eğitim binasından çok şey öğrenmektedir. Bu tez konusunun amacı; enerji ve kaynakların tutumlu kullanımını ön gören sürdürülebilir mimarlığın, eğitim binalarının elde edilme sürecinin ve tasarımı açısından nasıl ele alınması gerektiğinin irdelenmesi, tasarımıyla ve işleyişiyle kullanıcılara sürdürülebilirlik konusunda bilinç oluşturmalarında bir araç teşkil edebilecek temel eğitim binası üretiminin araştırılması amaçlanmıştır.Temel eğitim binalarının sürdürülebilir yapım anlayışına uygun şekilde tasarlanması ve yapılması çevreye verdikleri zararın en aza indirilmesi, enerji ve kaynakların tutumlu kullanılması ve öğrencilerin öğrenme performanslarını arttırması için belirlenecek bir takım kriterler bu çalışmanın kapsamını oluşturmuştur. Çalışmanın yöntemi ise; tezin kapsamını oluşturan konularla ilgili makale, kitap, tez çalışması, internet kaynakları vb. gibi kaynaklar incelenerek tez kapsamında ele alınan konular teorik olarak araştırılmış ve ilgili örnekler incelenmiştir.Tez kapsamında varılan sonuçlar ise bizi sürdürülebilir eğitim binaları üretilirken, binaların sürdürülebilir özelliklerde yapılabilmesi için kullanılabilecek tasarım kriterlerini oluşturmamızı sağlamıştır.
The term of sustainability, which is asserted as a solution to the problems of human and environmental health, is also related with the field of architecture as in other subjects. Constructions create a large number of environmental effects like consumption of natural sources and environmental pollution during the production process then on their utilization and destruction stages; namely during the vital cycle of constructions. The environmental effects of buildings also change according to their size. The effects of kinds of huge constructions like educational buildings are much more.Educational buildings have a great importance on human?s life. A person learns lots of things from his educational building in which he has been educated. The purpose of this thesis is to examine sustainability architecture which foresees economical usage of energy and sources in terms of how to handle design and obtaining process of educational buildings and to search the production of educational building which constitutes a mean in their creating awareness on sustainability with its design and running to the users.A set of criteria, which will be determined in order to design and construct educational buildings proper to sustainability understanding, to decrease the damage they have given to the environment, to use energy and sources economically and to increase students? learning performances, constitute the content of this work. Subjects, which were studied within the scope thesis, were investigated theorically and related samples were inspected by inspecting the sources like articles, books, thesis work, internet sources which are related with the subjects constituting the content of the thesis.The results in the content of the thesis made us form design criterias which can be used in order that buildings can be constructed in quality of sustainability by manufacturing educational buildings.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2118
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
313459.pdf3.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons