Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2115
Title: Buzağılarda prebiyotik kullanımının performans, dışkı yapısı ve mikrobiyolojisi ile genel sağlık durumu ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi
Other Titles: Effect of prebiotic supplementation on performance, faecal structure and microbiology, health status and some blood parameters in dairy calves
Authors: Cengiz, Şerife Şule
Başer, Erhan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: İnulin
Prebiyotik
Dışkı yapısı ve dışkı mikrobiyolojisi
Performans
Buzağı
Inulin
Prebiotic
Faecal structure and microbiology
Performance
Calf
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başer, E. (2014). Buzağılarda prebiyotik kullanımının performans, dışkı yapısı ve mikrobiyolojisi ile genel sağlık durumu ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, oligofruktozca zenginleştirilmiş inulin katkısının, buzağılarda doğumdan sütten kesime kadar olan dönemde günlük canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma, dışkı yapısı ve mikrobiyolojisi, dışkı uçucu yağ asitleri profili, ishal insidansı, genel sağlık durumu ve bazı kan parametreleri üzerine etkilerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmada hayvan materyali olarak, ilkine gebe düvelerden doğan toplam 20 baş Holstein ırkı erkek ve dişi buzağı kullanılmıştır. Buzağılar cinsiyet, doğum ağırlığı ve buzağılama mevsimi gibi özellikler göz önünde bulundurularak seçilmiş ve benzer özelliklere sahip iki grup oluşturulmuştur. Her bir grup 10 hayvandan meydana gelmiştir. Buzağılar doğumlarının 3. gününde çalışmaya alınmış ve sütten kesildikleri 56. güne kadar çalışmada kalmışlardır. Deneme grubunda yer alan buzağılara 3g/gün oligofruktozca zenginleştirilmiş inulin, 15 ml distile suda çözdürülerek çalışmaya girdikleri 0. günden, sütten kesildikleri 56. güne kadar oral yolla verilmiştir. Kontrol grubundaki buzağılara ise hiç prebiyotik madde verilmemiştir. Gruplar arasında beden sıcaklıkları, hemogram parametreleri, ishal insidansı, dışkı skoru ve dışkı mikrobiyolojisi, dışkı uçucu yağ asidi profili, dışkı pH' ı ve ortalama günlük canlı ağırlık artışı, başlangıç yemi tüketimi, yemden yararlanma gibi performans parametreleri bakımından istatistiksel bir fark saptanmamıştır (P>0,05). Bu araştırmanın sonuçlarında istatistiksel anlamda herhangi bir fark tespit edilmemesinin yanında, oligofruktozca zenginleştirilmiş inulin katkısının, buzağılarda sütten kesime kadar olan dönemde bağırsak mikroflorasını olumlu yönde etkileyerek buzağı ishali vakalarını azaltabileceğine dair bazı olumlu sonuçlar alınmıştır.
This research was conducted to evaluate the effects of oligofructose enriched inulin supplementation on average daily weight gain, feed intake, feed efficiency, fecal structure and microbiology, fecal volatile fatty acids profile, incidence of diarrhea, general health status and some blood parameters during the birth to weaning period in Holstein calves. A total of 20 male and female Holstein calves born from primiparous cows were used as the animal material. The calves were selected according to sex, birth weight and season of calving, and assigned into two similar groups each with 10 calves. Calves were enrolled into the study at the age of 3 days and remained in the study until the weaning on day 56. Daily dose of 3g oligofructose enriched inulin, dissolved in 15 ml distilled water, was administered orally to calves in the experimental group from the day they were enrolled until the weaning on day 56. No prebiotic supplementation was given to calves in the control group. There were no statistically significant differences in body temperature, hemogram parameters, incidence of diarrhea, fecal score and microbiology, fecal volatile fatty acid profile, fecal pH and performance parameters like average daily weight gain, starter feed intake and feed efficiency between the groups (P>0.05). No statistically significant differences were detected in this research. However, some positive results suggesting that supplementation of oligofructose enriched inulin may decrease calf diarrhea cases by positively affecting the gut microflora during the birth to weaning period in calves.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2115
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
390148.pdf554.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons