Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2109
Title: Yapısal Eşitlik Modelleri ile yabancı uyruklu öğrencilerin uyumu üzerine bir analiz
Other Titles: Analysis of foreing students adjustment with Structural Equation Modelling
Authors: Oğuzlar, Ayşe
Pirliyev, Nuryağdı
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.
Keywords: Yabancı uyruklu öğrenciler
Genel uyum
Kültürel uyum
Eğitim uyumu
Dil bilgisi seviyesi
YEM
Foreign students
General adjustment
Cultural adjustment
Academic adjustment
Language level
SEM
Issue Date: 4-Jun-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pirliyev, N. (2010). Yapısal Eşitlik Modelleri ile yabancı uyruklu öğrencilerin uyumu üzerine bir analiz. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, Uludağ Üniversite'sinde eğitim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerin genel uyum sürecini etkileyen faktörlere açıklık getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç için, 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde, eğitim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilere yapılan anket sonuçları değerlendirilmeye ve Yapısal Eşitlik Modelleri (YEM) ile analiz edilmeye calışılmıştır. Yapılan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteye uyum sürecine ilişkin teori, kavramlar ve bu alanda yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. İkinci bölümde YEM ile ilgili tanımlar ve literatür taraması yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise, yabancı uyruklu öğrencilerin genel uyumları ile; eğitim uyumları, kültürel uyumları ve dil bilgisi seviyeleri arasındaki ilişkiler YEM ile analiz edilmeye çalışılmıştır.
Aim of this study is to find out affecting factors of general adjustment of foreign students who are studying at Uludag University. According to this, questionnaire which was done on foreign students in 2009-2010 educational year is evaluated and analyzed by Structural Equation Modelling (SEM). This study includes three sections. First section includes theories, definitions and studies related to adjustment during university. In second section, there are explanations about SEM and literature review. The last section has the relationships between general adjustments of foreign students with their cultural adjustments, education adjustments and language levels are analyzed by SEM.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2109
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262871.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons