Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2108
Title: Takım ve bireysel sporlarda 14-18 yaş sporculara uygulanan şiddetin boyutlarının araştırılması
Other Titles: Investigation of the size and dimensions of violence against athletes ranging 14 to 18 year-olds in team and individual sports
Authors: Acar, Zaim Alparslan
Bulut, Birsen
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Şiddet
Sporcu
Ergen
Bireysel sporlar
Takım sporları
Violence
Athlete
Adolescent
Individual sports
Team sports
Issue Date: 21-May-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bulut, B. (2012). Takım ve bireysel sporlarda 14-18 yaş sporculara uygulanan şiddetin boyutlarının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, spor yapılan tüm mekânlarda sporcu olan veya sporcu kimliği almaya çalışan gençlerin, sportif faaliyetler sırasında karşılaştıkları şiddetin sıklığı, süresi ve etkilerinin ne boyutlarda olduğu, kimler tarafından, neden, nasıl uygulandığını belirlemeye yönelik betimsel bir çalışmadır.Verilerin değerlendirmesi, p<0,05 anlamlılık düzeyinde X² ve frekans dağılımı kullanılarak yapılmıştır. Literatür bilgilerine dayanılarak hazırlanan 63 soruluk anket, katılımcıların maruz kaldıkları fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet hakkındaki sorularla sosyo-demografik ve sosyo-ekonomik düzeylerine yönelik soruları içermektedir.Araştırmaya katılan sporcuların yaşları 14-18 olup yaş ortalamaları 15,65±1,2'dir. Sporcuların %64,4 (n=271)'ü erkek, %35,6 (n=150)'sı kadındır. Sporculardan %42,5'i bedensel, %88,5'i psikolojik ve %17,5'i cinsel şiddet gördüğünü belirtmiştir. Eğitimde şiddetin olması gerektiğini düşünen sporcu oranı %9,5'dir. Bedensel şiddet görenlerin %74,3'ü takım sporu, %25,7'si bireysel spor yapmaktadır. Bedensel şiddetin %41,3'ü antrenöründen, %16,5'i takım arkadaşlardan, psikolojik şiddetin %31,7'si antrenöründen, %17,8'i takım arkadaşlarından gelmektedir. Kadınların %28,7'si, erkeklerin %50,2'si bedensel şiddete maruz kalmışlardır. Sporcuların %5,7'si üç ay veya üç aydan daha az zamandır şiddete uğramışlardır. Takım sporlarında %22,8 sarsma, bireysel sporlarda ise %17,3 tokat atma yaygın kullanılan şiddet türlerindendir.Sonuç olarak sporcular şiddete maruz kalmaktadırlar. Sporculara şiddeti antrenörleri, arkadaşları ve aileleri uygulamaktadır. Takım sporu yapanların bireysel spor yapanlara göre daha çok şiddete maruz kalmaları, takım sporunda bireylerin daha çok baskı altında olduklarını düşündürmektedir. Araştırmadaki spor dalları içerisinde basketbolcuların ve futbolcuların en çok şiddet gören sporcular olmalarına rağmen şiddetin kendilerine uygulanabileceğini doğru bulmaları şiddetin zamanla bir eğitim ve disiplin etme aracı olarak kabul edilebileceğini göstermektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda alınacak önlem ve öneriler uygulanabildiği ölçüde Türk sporuna katkı sağlayacaktır.
The investigation is descriptive study about determination of application against athletes or young people who try to get the athlete identification of frequency, duration and size and effects of violence as well as who applies violence and how it is applied on in all sport spaces in those sportive activities.Data analysis, p <0.05 significance level was performed using chi-square distribution and frequency Through a survey of 63 questions that was prepared based on the literature, the participants of this study were asked questions about physical, psychological and sexual violence that they were exposed during the sportive activities. Their demographic data and socio-economic status were also determined.The mean age and standard deviation of the participants in this study are 15.65±1.2 with an age range from 14 to 18 year-olds. This study comprises %64.4 (n=271) men and %35.6 (n=150) women athletes. The findings of this research showed that the participants received physical violence 42.5%, psychological violence 88.5%, and sexual violence 17.5%. 9.5% of athletes consider that violence is a normal approach used in sport. 74.3% of those who received physical violence perform team sports and the rest 25.7% is in individual sports. People applying physical violence are coaches 41.3%, teammates 16.5% while psychological violence was utilized by coaches 31.7% and teammates 17.8%. 28.7% of women and 50.2% of men had violence. 5.7% of the athletes were exposed to violence during three months or more than three months shaking 22.8% and slap in the face 17.3% are the most common type of violence in team and individual sports, respectively.Consequently the athletes have been exposed to violence. The violence is applied athletes by them coaches, teammates and family members. Athletes who play team sports are exposed to violence more than the athletes who play individual sports, this factor makes somebody think that individuals in team sports are under more pressure than the ones in individual sports. This study proves that athletes in team sports are exposed to violence more than those in individual sports. Even though basketball and football players are of the violence the athletes exposed to the violence, they accept it as a method of training and discipline. The extent applicability of the measures and recommendations taken from research findings will contribute to the Turkish sports.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2108
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312492.pdf2.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons