Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2104
Title: Pulmoner tromboemboli olgularında anjiotensin konverting enzim gen polimorfizmi
Other Titles: Angiotensin converting enzyme gene polymorphism in pulmonary thromboembolism patinets
Authors: Ursavaş, Ahmet
Yeşilkaya, Selma
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Pulmoner emboli
Anjiotensin konverting enzim
Renin anjiotensin sistemi
Gen polimorfizmi
Pulmonary embolism
Angiotensin converting enzyme
Renin angiotensin system
Gene polymorphism
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yeşilkaya, S. (2009). Pulmoner tromboemboli olgularında anjiotensin konverting enzim gen polimorfizmi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Pulmoner emboli (PE); tanı koyma yöntemlerindeki ilerlemelere karşınhalen tanı ve tedavideki gecikmelerden ötürü morbititesi ve mortalitesi yüksek olan bir hastalıktır. Anjiotensin konverting enzim (ACE) ise; pulmoner vasküler alanda üretilen ve pek çok akciğer rahatsızlığında değişik düzeylerde yükseldiği saptanan bir dipeptidazdır. Serum ACE düzeylerinin düzenlenmesinde ACE geni önemli rol oynar. ACE düzeylerinde kişiler arasında görülen bu değişkenlik özellikle ACE'nin genetik polimorfizmi nedeniyledir. Polimorfizmler DNA üzerinde hasara yol açmamakla birlikte, hastalık için predispozan faktörlerdir.Renin anjiotensin sisteminin fizyopatolojik etkileri hakkındaki çoğu çalışmanın arteriyel vasküler patoloji ile sınırlı olmasına rağmen, günümüzde venöz sisteminde etkilenebileceğini gösteren çalışmaların sayısı artmaktadır. Venöz tromboemboliye fibrinolizdeki bozuklukların yanısıra, renin anjiotensin sistemindeki değişikliklerin fibrinoliz sistemini inhibe etmesi de yol açar.Bu çalışmanın amacı pulmoner emboli hastalarında ACE gen polimozfizminin varlığının araştırılmasıdır. Böylelikle bu genetik değişikliğin hastalık için predispozisyon oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.Çalışmamıza 73 hasta ve kontrol grubu olarak 73 sağlıklı birey alındı. Çalışmada izole edilen DNA'larda ACE I/D gen polimorfizmi belirlemek için PCR (Polymerase Chain Reaction) yöntemi kullanılarak genotipleme yapıldı. Agaroz jel elektroforezinde oluşan bantlara göre genotip tayini yapıldı. İstatistiksel değerlendirme Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı'nda SPSS 13.0 paket programı kullanılarak yapıldı.Hasta grubunda II genotipi oranı %17,8 ID genotipi oranı %39,7 ve DD genotipi oranı %42,5 olarak saptandı; kontrol grubunda II genotipi oranı %21,9, ID genotipi oranı %38,4 ve DD genotipi oranı %39,7 bulundu. II, ID ve DD genotipleri açısından hasta grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).Bulgularımız ACE gen polimorfizmi ile pulmoner emboli gelişme riski arasında bir ilişki olmadığını göstermiştir; ancak, olgu sayısı sınırlı olduğu için bu sonuç daha geniş serili çalışmalarla desteklenmelidir.
Pulmonary embolism (PE) is a disease that still has high mortality and morbidity despite advances in methods of diagnosis. Angiotensin converting enzyme (ACE) is a dipeptidase that is produced in pulmonary vascular area and is found at variable levels in many lung disease. ACE gene plays important role in regulating plasma ACE levels. Variability between ACE levels of people is especially due to genetic polymorphism of ACE. Although polymorphism doesn’t cause damage of DNA, they are predisposing factors. Although most of studies about physiopathologic effects of renin angiotensin system are limited to the arterial vascular pathology, numbers of studies which found that venous system also can be affected are increasing nowadays. Inhibiting of fibrinolytic system by variability of renin angiotensin system is also cause VTE in addition to disorders of fibrinolysis. The purpose of this study is to investigate the presence of ACE genetic polymorphism in PE patients. It is intended to evaluate whether this genetic variability is a predisposition for VTE. Seventy-three patients and 73 healthy control subjects were enrolled in our study. Genotyping was made by using PCR methods to determine ACE I/D gene polymorphism in DNA that are isolated in study. Genotypes were performed according to bands occurring on agarose gel electrophoresis. Statistical analyses were performed at Uludag University Biostatistics Department using SPSS version 13.0 programme. The ration of II genotype was 17,8%, ID genotype was 39,7% and DD genotype was 42,5% in patients group; II genotype was 21,9%, ID genotype was 38,4%, DD genotype was 39,7% in control groups. There wasn’t statistically significant difference for II, ID and DD genotypes between patients and controls (p>0,05). Our finding have showed that there is no relationship between ACE gene polymorphism and risk of development of pulmonary embolism; but this result should be supported by studies due to its limited patient number.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2104
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307161.pdf573.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons