Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2101
Title: Halil Çay’ın hayatı, sanatı ve eserleri
Other Titles: Halil Çay’s life, art and works
Authors: Kanık, Muhammet Zinnur
Karanfil, Serhat
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk Din Musikisi Bilim Dalı.
Keywords: Türk mûsikîsi
Turkish music
Bursa
Bestekâr
Kudumzen
Halil Çay
Composer
Issue Date: 12-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Karanfil, S. (2019). Halil Çay’ın hayatı, sanatı ve eserleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Mûsikî yüzyıllardır insanoğlunun hislerini aktarmasında mühim bir araç olarak tarihteki yerini almıştır. Bu sanatın bir parçası olan ve Türk mûsikîsi ile iç içe olan dînî mûsikî, tekke geleneği ile gelişerek büyük bir repertuvara ev sahipliği yapmıştır. Bursa, tekke geleneği ile Türk mûsikîsi sahasında önemli mûsikîşinasların yetiştiği bir şehir olmuştur. Günümüz mûsikîsi içerisinde bu isimlerden birisi olarak zikredilen ve tezimizin konusunu teşkil eden Halil Çay, 1955 yılında Bursa’da doğmuştur. Mûsikîye olan ilgisi TRT’de yayımlanan türk mûsikîsi fasılları ile başlamış ve ilerleyen yıllarda bir bestekâr, bir ûdî, bir kudumzen ve bir koro şefi olarak mûsikî faaliyetlerinin hemen her kolunda başarısını ispatlamıştır. Bu araştırmada Halil Çay’ın hayat hikâyesi kendi ifadelerinden yola çıkılarak aktarılmaya çalışılmıştır. Kendisinin bestekârlık yönü ve mûsikî tecrübeleri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Bestelerinin tam listesi güfteleri ile birlikte verilmiş ve notaları tezin ek bölümünde okuyucularla paylaşılmıştır.
Music has taken its place in history as an important tool in conveying the feelings of human beings for centuries. Religious music, which is a part of this art and intertwined with Turkish music, developed with the tradition of the islamic monastery and hosted a great repertoire. Bursa, with the tradition of the lodge, has become a city where important musicians have been raised in the field of the Turkish music. Halil Çay, who was mentioned as one of these names in today's music and constitutes the subject of our thesis, was born in 1955 in Bursa. His interest in music started with the Turkish music chapters published in TRT and in the following years to year he proved his success in almost every branch of his musical activities as a composer, a udi, a kudumzen and a choral conductor. In this research, the life story of Halil Çay was tried to be conveyed from his own statements. Information about his composer aspect and his musical experiences have been given. The complete list of his melodies have been given with their lyrics and their musical notes have been shared with the readers in the appendix of the thesis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2101
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701622016.pdf6.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons