Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2096
Title: Küreselleşme süreci bağlamında organize suç örgütlerindeki değişimin karşılaştırmalı analizi
Other Titles: Comparative analysis of changing in organized crime groups by the context of globalization
Authors: Parlak, Bekir
Argün, Uğur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimleri Bilim Dalı.
Keywords: Organize suç
Organize suç örgütleri
Mafya
Suç grupları
Küreselleşme
Suç faaliyetleri
Organized crime
Organized crime groups
Mafia
Crime groups
Globalization
Criminal activities
Issue Date: 13-Jun-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Argün, U. (2013). Küreselleşme süreci bağlamında organize suç örgütlerindeki değişimin karşılaştırmalı analizi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, organize suç kavramının orijininden başlayarak, organize suç olgusunun kısa tarihçesi, terminolojisindeki farklılıklar ve teoriler, küreselleşme sürecinde mafya ve organize suç örgütlerinin değişimini ve eylemlerini kapsamaktadır. Literatürdeki belirsizlikler ve farklılıklar sebebi ile konjonktürel hareket eden ve sürekliliği olmayan örgüt yapıları kapsam dışı tutulmuştur. Bu çalışmanın amacı, küreselleşme ve artan ekonomik bağımsızlığın cesaretlendirdiği ve avantajlar sağladığı organize suç örgütlerinin yapısal ve işlevsel anlamda analizini yapmaktır. Sürekli gelişen iletişim ve bilgi teknolojileri, ülke sınırlarının gittikçe belirsizleşmesi, artan ulaşım imkanları, insan, mal ve hizmetlerin artan mobilitesi ve küresel ekonominin ortaya çıkışı suçun yerelden küresele hareket etmesini sağlamıştır. Bu yüzden modern dünyada organize suç yapısı, küreselleşme kavramından ayrı olarak anlaşılamaz. Özellikle ontolojik ve epistemolojik bağlamda organize suç kavramının tanımındaki farklılıklar göz önüne alınarak değişik idari, siyasal, kültürel ve ekonomik yapıya sahip ülkelere (İtalya, Rusya, Çin, Kolombiya, Japonya ve Türkiye) ait organize suç örgütlerinin karşılaştırılması yapılarak bu alanda literatüre farklı ve özgün bir çalışma sunmak amaçlanmaktadır. Bu karşılaştırma sadece değişik suç gruplarının şemalarını ortaya koyarak belirli ülkelerdeki organize suç örgütlerini değerlendirme değil, aynı zamanda benzer suç gruplarının eylemlerini karşılaştırma imkânı da sağlamaktadır. Modern dünyaya ayak uyduran ya da uydurmaya çalışan organize suç örgütlerinin, antik çağdan günümüze kadar yapısal, işlevsel ve kültürel anlamdaki değişimleri, organize suçla mücadele çalışmalarında dikkate alınması gereken bir süreçtir. Çalışmanın aynı zamanda bu değişim sürecini de yansıtacağı düşünülmektedir. Çalışmanın varsayımı, küreselleşme bağlamında organize suç örgütlerinin modern çağın iletişim, kolay ulaşım, internet gibi nimetlerinden optimum düzeyde faydalanarak, -legal veya illegal- ulusaşırı hızlı meta ve hizmet transferi sağlama yoluyla sermaye ve menfaat edindiği, diğer sosyal varlıklar gibi mafya örgütlerinin de geleneksel karakteristiklerini terk ederek, adeta özel sektör kuruluşu gibi değişime hızla ayak uydurarak kapitalist dünya sistemine eklemlendiği (ekonomi-politiği irdelenecek kadar) hatta kurumlaştığı; bu değişimin eylemleri de kapsadığı ve ülkelerin modernleşme süreçleri ile idari, ekonomik, sosyal ve kültürel durumlarına bağlantılı olarak farklılıklar içerdiği savı üzerinedir.
Starting with the origin of 'organized crime' concept, this study includes the short history of the phenomenon of organized crime, differences in its terminology and theories, change and criminal activities of organized groups and mafia in the globalization process. Because of indefiniteness and differences in literature, the groups which are temporarily and act conjunctural are left out of the scope. This study's purpose is to analyze organized crime groups which have been encouraged and promoted in all parts of the world due to globalizetion and growing economic interdependence. Improved communications and information technologies, increased blurring of national borders, greater mobility of people, goods and services across countries, and the emergence of a globalized economy have moved crime further away from its domestic base. The nature of organized crime in the contemporary world then cannot be understood separately from the concept of globalization. Especially taking into consideration the differencies on definion of the organized crime concept in ontological and epistemological context, it is aimed to add a different and geniune study by comparing organized crime groups different countries (Italy, Russia, China, Colombia, Japan and Turkey) which have different administrative, politic, cultural and economic structure. The structural, functional and cultural change of organized criminal groups from antiquity to present to keep up with or to make efforts to conform the modern world is a necessary period for fight against organized crime. This study addresses this period of change. The study's thesis is that in the context of globalization organized crime groups are obtaining capital or profit via transnational fast transfer of goods and service by using the advantages of modern age such as communication, rapid transport and internet; just like other social entities mafia groups are leaving their traditional characteristics, comforming themselves to changing process and are included in capitalist world system, and furthermore being institutionalized; this changing process also includes criminal activities and it is differentiatied according to modernization period of and administrative, cultural, economic and social situation of countries.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2096
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333915.pdf2.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons