Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2094
Title: İş yaşamında yalnızlık algısının örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi ve öğretmenler üzerinde bir uygulama
Other Titles: The correlation between loneliness at work-life and organizational citizenship and a research on teachers
Authors: Keser, Aşkın
Karaduman, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı.
Keywords: İş yaşamında yalnızlık
Örgütsel vatandaşlık
Öğretmen
Loneliness at work-life
Organizational citizenship
Teachers
Issue Date: 24-Jun-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaduman, M. (2013). İş yaşamında yalnızlık algısının örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi ve öğretmenler üzerinde bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma öğretmenlerin iş yaşamında yaşadıkları duygusal yalnızlık ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı ve bazı demografik değişkenler açısından analizini yapmayı amaçlamıştır. Araştırma kapsamında 2012-2013 öğretim yılında Bursa ili Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan ortaöğretim kurumlarında çalışan ve tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen toplam 394 öğretmenle görüşülmüştür.Veri toplama aracı olarak anket yöntemi seçilmiştir. Anketin birinci bölümünde demografik veriler, ikinci bölümünde İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği, üçüncü bölümde ise Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği bulunmaktadır. Verilerin analizinde ise tanımlayıcı istatistiksel metodlar (frekans, yüzde, standart sapma ve ortalama) kullanılmıştır. Bu araçların yanında bağımsız örneklem t-testi, varyans analizi Anova testi ve Pearson Korelasyonu kullanılmıştır.Yapılmış olan analizler neticesinde öğretmenlerin iş yaşamında yalnızlık algıları arttırça, örgütsel vatandaşlık davranışlarının olumsuz etkilendiği ve tersi yönde hareket ettiği saptanmıştır.
This search is to expose the relationship between emotional loneliness of teachers that they experienced in work-life and behaviour of organizational citizenship and is to analyses ıt in terms of some demographic variables.For the scope of search , in the year of 2012-2013 , the interview are made with the 394 teachers work at education institutions around Bursa provience such as Nilüfer,Osmangazi and Yıldırım. Questionnaire methot is selected as a data collection. In the questionnaire, there are the demographic datas at the first section, the scale of loneliness in work-life at the second the section, and the scale of organizational citizenship at the third section. At the analysis of the data, descriptive statistical methods ( frequency, percentage, standart deviation and average ) are used. Besides of these methods, t-test called independent sample test, Anova test called variance analysis and Pearson Correlation are used. As a result of analyses done, when the perception of loneliness of the teachers in work-life increases, it is determined that organizational citizenship behaviors are effected in negative way and move in opposite way.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2094
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333914.pdf1.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons