Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2085
Title: Osmanlı döneminde okula yeni başlayan çocuklar için düzenlenen törenlerin pedagojik açıdan değerlendirilmesi
Other Titles: Pedagogical evaluation of ceremonies organized for children beginning school in the Ottoman period
Authors: Ay, Mehmet Emin
Göleç, Sevde
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Osmanlı dönemi
Ottoman period
Tören
Pedagoji
Okula başlangıç
Çocuk
Ceremonies
Pedagogical
Beginning school
Children
Issue Date: 26-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Göleç, S. (2019). Osmanlı döneminde okula yeni başlayan çocuklar için düzenlenen törenlerin pedagojik açıdan değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Okula başlayan çocuklar için düzenlenen Âmin Alayı törenleri, tarihimizde önemli bir işlevi üstlenmiştir. Günümüz eğitim-öğretim camiasında da böyle bir kutlama törenine ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmamızda nitel yöntem kullanılmıştır. Doküman incelemesi tekniğinden istifade edilmiştir. Son bölümde ise teori kurma tekniği ile Âmin Alay Modeli ortaya konmuştur. Eğitim Tarihi açısından içerik analizi yapılması Âmin Alayları hakkında toplu bir veri elde etmemizi sağlamıştır. Birinci bölümde Osmanlı döneminde çocuk eğitimi ana hatlarıyla incelenmiştir. Bu bağlamda Sıbyan mektepleri ve özelliklerine yer verilmiştir. İkinci bölümde Âmin Alayının tarihsel süreci ele alınmıştır. Saraylarda ve halk arasında yapılan Âmin Alayları ile ilgili hatıralar, görseller ve ilahiler incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, günümüz pedagojisine Âmin Alaylarının aktarımı ele alınarak, yapılmış olan uygulamalar sıralanmıştır. Bu bölümde, Pedagojik açıdan faydaları belirtilerek günümüzde uygulanabilecek Âmin Alayı tören modeli ortaya konmuştur. Böylece tarihimizde yapılan geleneksel Âmin Alaylarının yeni bir format ile günümüz dünyasına aktarımının sağlanabileceği sonucuna varılmıştır.
The ceremonies of the Amine Regiment, which was organized for new children, have played an important role in our history. Intoday's educational community, such a celebration ceremony is needed. Qualitative method was used in our study. Document review technique was used. In the last chapter, the Amine Regiment Model is in troduced with the theory of forming technique. Conducting contentanalysis in terms of History of Education has provided us with a collectivedata on the Amine Regiments. In the first part, the education of children in the Ottoman period is examined. In this context, the elementary school sand their properties are given. In the second chapter, the historical process of the Amine Regiment is discussed. Memories, visual sandhymns about the Amine Regiments made in the palace sand a mong the people were examined. In the third chapter, the transfer of the Amine Regiments to today's pedagogy is discussed and the applications are listed. In this section, the ceremonial model of the Amine Regiment, which can be applied today, has been put forward by stating its pedagogical be nefits. Thus, it has been concluded that the transfer of traditional Amine Regiments made in our history to today's world with a new format.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2085
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701521039.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons