Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2083
Title: Selef inanç sisteminin günümüze etkisi
Other Titles: The effect of Salafi creed on contemporary Islamic thought
Authors: Yücedoğru, Tevfik
Toprak, Mehmet Şakir
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı/Kelâm Bilim Dalı.
Keywords: Selef
Salaf
Selefîlik
Vehhâbilik
El-Kâide
IŞİD
Salafism
Wahhabism
ISIS
Al-Qaeda
Issue Date: 11-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Toprak, M. Ş. (2019). Selef inanç sisteminin günümüze etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Selefî anlayış, aslında Hz. Peygamber’in vefâtıyla birlikte İslâm dininin özünü korumak adına Sahâbe, Tabiîn ve Etbâu’t-Tabiîn tarafından, özellikle itikâdî alanda ortaya konan duruştur. Ancak Ahmed b. Hanbel tarafından daha sert bir zemine oturtulan bu anlayış, daha sonraki dönemlerde İbn Teymiyye ve talebesi İbn Kayyim el- Cevziyye tarafından daha radikal bir konuma getirilmiştir. XVIII. yüzyılda Muhammed b. Abdülvehhâb’ın etkisiyle Selefî anlayış daha uç bir noktaya taşınmıştır. Nitekim günümüzde Selefî olduğunu iddia ederek ortaya çıkan el-Kâide ve IŞİD gibi örgütler Vehhâbilik’ten etkilenmiş ve özellikle İslâm coğrafyasında yapmış oldukları eylemlerle dünya çapında kendilerinden söz ettirmişlerdir. Ancak sözü edilen örgütlerin ortaya çıkma süreçlerine bakıldığında, İslâm Dini’nin farklı yorumlanmasından kaynaklanan sebeplerden doğmadıkları anlaşılmaktadır. Bu yapıların oluşumuna dikkatle bakıldığında; sosyolojik, politik, kültürel, ekonomik ve Batılı devletlerin istihbarat örgütlerinin destekleri gibi, birçok sebebin bir araya geldiği görülmektedir.
Salafi understanding, in fact with the death of Hz. Muhammad (peace be upon him) in order to protect the essence of the religion of Islam, the Sahaba Tabiîn and Atba et-Tabin is the stance put forward especially in the field. However, This understanding, which was put on a hard ground by Ahmad b. Hanbal, was brought to a more radical position by Ibn Taymiyyah and his student al-Kayyım in later periods. In 18th. century, under the influence of Muhammad b. Abdulwahhab, the Salafist understanding was moved to a more extreme point. As a matter of fact, Al Qaeda and ISIS organizations that emerged claiming to be the predecessors of today are influenced by Wahhabism and have made themselves known all over the world especially with their actions in Islamic territory. However, when looked at the emergence processes of these organizations, it is understood that they do not arise from the reason of different interpretation of Islamic Religion. When considered the formation of these structures carefully; it is seemed that such as sociological, political, cultural, economic, and the support of intelligence organizations of Western states, so many causes came together.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2083
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701423012.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons