Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2081
Title: Yeni nesil antipsikotik kullanan şizofreni hastalarının serum paraoksonaz enzim aktiviteleri ve homosistein düzeylerinin metabolik sendrom ile ilişkisi
Other Titles: The association of serum paraoxonase activities and homocysteine levels with metabolic syndrome in patients with schizophrenia treated with novel antipsychotics
Authors: Sarandöl, Emre
Demirci, Meral Akgün
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Şizofreni
Kardiyovasküler hastalık
Metabolik sendrom
Paraoksonaz
Homosistein
Yeni nesil antipsikotik ilaçlar
Schizoprenia
Cardiovascular disease
Metabolic syndrome
Paraoxonase
Homocysteine
Novel antipsychotic drugs
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirci, M. A. (2008). Yeni nesil antipsikotik kullanan şizofreni hastalarının serum paraoksonaz enzim aktiviteleri ve homosistein düzeylerinin metabolik sendrom ile ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Şizofreni hastalarında beklenen yaşam süresi toplum geneline göre kısadır. Erken ölüm oranlarının yüksekliğinde kardiyovasküler hastalıklar (KVH) birinci sırada yer almaktadır. Yeni nesil antipsikotik ilaçların şizofreni tedavisinde sıklıkla ilk tercih edilen ilaçlar olmalarına rağmen metabolik sendrom ve dolayısıyla KVH oluşumuna neden oldukları ileri sürülmektedir. Homosistein molekülünün ve paraoksonaz enziminin metabolik sendrom ve KVH oluşumunda rol oynadıkları ve KVH için belirteç oldukları öne sürülmektedir. Bu çalışmada en az üç aydır yeni nesil antipsikotik ilaç kullanan şizofreni hastalarında metabolik sendromun veya bileşenlerinin, serum paraoksonaz enzim aktiviteleri (paraoksonaz ve arilesteraz) ve homosistein düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.Bu amaçla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniği'nde tedavi alan DSM-IV kriterlerine göre şizofreni spektrumu içerisinde değerlendirilen ve en az üç aydır yeni nesil antipsikotik ilaç kullanan 45 hasta alındı. Kontrol grubu 43 sağlıklı olgudan oluşturuldu. Tüm olguların serum lipid profili (total kolesterol, trigliserid, HDL kolesterol, LDL-kolesterol), glukoz düzeyleri, paraoksonaz aktiviteleri, homosistein düzeyleri, kan basınçları, boy, ağırlık ve bel çevreleri ölçüldü.Bu çalışmada şizofreni hastalarının homosistein düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. Paraoksonaz aktiviteleri açısından ise hasta ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Metabolik sendromu olan ve olmayan hasta ve kontrol alt grupları incelendiğinde paraoksonaz aktiviteleri ve homosistein düzeyleri açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır.
Patients with schizophrenia have o shorter life expectancy than the general population and cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of increased premature death rates. Novel antipsychotics are the frequently prefferred drugs for the treatment of schizophrenia, however it is proposed that these agents are involved in the development of metabolic syndrome and thus CVD. Homocysteine and paraoxonase are suggested to be involved in the pathophysiology of metabolic syndrome and CVD, furthemore they are accepted as predictors of CVD. The aim of this study was to investigate the relationship between the metabolic syndrome or it?s criteria, with the paraoxonase enzyme activities (paraoxonase and arylesterase) and homocystein levels in patients with schizophrenia, receiving novel antipsychotic treatment.For this purpose, 45 patients with schizophrenia were recruited from the outpatient clinic of Uludag University Medical Faculty Department of Pscyhiatry who were defined by the DSM IV criteria and had been receiving novel antipsychotics for at least 3 months. Forty three healthy subjects were included as the control group. Serum lipid profile (total cholesterol, triglycerides, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol), fasting glucose levels, paraoxonase activities, homocysteine levels, blood pressure, weight, height, waist circumference were investigated in all subjects.The results of this study indicated that homocysteine levels of patients with schizophrenia were significantly higher than those of the control group. Paraoxonase activities were not significantly different between the patient and control groups. Paraoxonase activities and homocysteine levels were not different in the subgroups of patients and controls with metabolic syndrome from those without metabolic syndrome.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2081
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289256.pdf569.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons